Het gaat hier om het inbreukpakket van december dat door het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap is vrijgegeven en waarin de instelling heeft besloten "een kennisgevingsbrief te sturen naar Portugal omdat dit land geen nationaal programma voor het beheer van radioactief afval heeft opgesteld overeenkomstig de eisen van de richtlijn inzake verbruikte splijtstof en radioactief afval".

De EU-lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 23 augustus 2013 omzetten en hun nationale programma uiterlijk op 23 augustus 2015 in Brussel indienen.

Portugal heeft nu twee maanden de tijd om de Europese Commissie te antwoorden en als er geen "bevredigend antwoord" is, kan de instelling besluiten Portugal een met redenen omkleed advies te sturen, de laatste stap voordat het land naar het Hof van Justitie van de EU gaat.

Radioactief afval wordt opgewekt bij de productie van elektriciteit in kerncentrales, maar ook bij het niet-energiegerelateerde gebruik van radioactief materiaal voor medische, onderzoeks-, industriële en landbouwdoeleinden. "Dit betekent dat alle lidstaten radioactief afval produceren" en daarom "stelt de richtlijn een communautair kader vast dat een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval voorschrijft om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen en te voorkomen dat toekomstige generaties te zwaar worden belast", aldus de richtlijn van de Gemeenschap.

Deze communautaire wetgeving vereist met name dat de lidstaten nationale programma's ontwikkelen en uitvoeren voor het beheer van alle verbruikte splijtstof en radioactief afval dat op hun grondgebied wordt geproduceerd, van productie tot berging. Het doel is de werknemers en de bevolking te beschermen tegen de gevaren die voortvloeien uit straling.