"Het goedgekeurde wetsdecreet verlengt, tot 31 december 2021, de uitzonderlijke en overgangsmaatregel voor de reorganisatie van het werk en het minimaliseren van de risico's van de overdracht van de infectie van de ziekte van Covid-19 in het kader van de arbeidsbetrekkingen, niettegenstaande de mogelijke extra verlenging na overleg met de sociale partners", leest het communiqué van de ministerraad.

Volgens een officiële bron van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, is in het geding wetsdecreet nr. 79-A / 2020, dat telewerken verplicht en de vertraging van de uren van binnenkomst en vertrek van werknemers vaststelt, een decreet waarvan de geldigheid deze maand afliep.

Volgens het decreet "is het verplicht om de telewerkregeling aan te nemen, ongeacht de arbeidsverhouding, wanneer de functie in kwestie het toelaat en de werknemer voldoet aan alle voorwaarden om ze uit te oefenen, zonder dat een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer nodig is".

"Bij wijze van uitzondering, wanneer de werkgever van oordeel is dat de bedoelde voorwaarden" niet vervuld zijn, "moet hij zijn beslissing met redenen omkleed en schriftelijk aan de werknemer meedelen, en moet hij aantonen dat de betrokken taken niet verenigbaar zijn met de telewerkregeling of dat de technische voorwaarden voor de uitvoering ervan ontbreken", zo bepaalt het wetsdecreet verder.

De werknemer kan de Autoriteit voor Arbeidsomstandigheden (ACT) vragen de door de werkgever aangevoerde feiten te verifiëren.

"Telewerkers hebben dezelfde rechten en plichten als andere werknemers, zonder loonsverlaging, onder de in het arbeidswetboek of in collectieve arbeidsovereenkomsten vastgestelde voorwaarden, namelijk met betrekking tot de beperking van de normale arbeidstijd en andere arbeidsvoorwaarden, de veiligheid en gezondheid op het werk en de vergoeding van schade ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte, met behoud van het recht op de maaltijdvergoeding die u reeds verschuldigd was", staat in het decreet te lezen.