Volgens een verklaring die aan de pers is toegezonden, heeft Zero zich gebaseerd op de meest recente gegevens van het Portugese Milieuagentschap om te bevestigen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2019 in totaal ongeveer 63,6 miljoen ton kooldioxide-equivalent (CO2e) bedroeg, wat 5,6 procent minder is dan het jaar ervoor en 25,8 procent minder dan in 2005.

Er wordt echter gewaarschuwd voor de emissies van de industrie, de landbouw en de vervoerssector - die "nog steeds hoger liggen dan volgens het gewenste traject nodig is" en dat een grotere inspanning nodig zal zijn om de gestelde doelen te bereiken - en voor de kwestie van de energie-efficiëntie, waarbij kritiek wordt geleverd op de toename van het eindverbruik van energie en de ontwikkeling in het "tegengestelde traject" van de streefcijfers.

Om de uitvoering van de PNEC's beter te kunnen volgen, wijst Zero op het partnerschap met het project Life Unify, in het kader waarvan een instrument is gelanceerd waarmee de doelstellingen van een twaalftal lidstaten van de Europese Unie, waaronder Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Slovenië, Kroatië, Tsjechië, Polen, Denemarken en Estland, kunnen worden gevolgd.

Het gaat om de vergelijking van de meest recente emissiegegevens met de trajecten die nodig zijn om de in de NEEAP's vastgelegde doelstellingen te bereiken.

De milieuvereniging benadrukt dat de uitvoering van deze plannen van fundamenteel belang is voor het welslagen van de Europese Unie in 2030 wat haar klimaat- en energiedoelstellingen betreft, en wijst erop dat de NEEAP's nog aan een ambitieuzere herziening door de Europese Commissie zullen worden onderworpen en dat er daarom "nu al voor moet worden gezorgd dat de lidstaten op schema liggen" en dat zij in staat zijn een groter reactievermogen te tonen.

"Dit instrument, waarmee het traject om de doelstellingen te bereiken kan worden gevisualiseerd, is niet alleen belangrijk om jaarlijks de voortgang ten opzichte van de in het PNEC gestelde doelen te monitoren en te begrijpen waar bijstellingen nodig zullen zijn, maar ook om de regeringen van de lidstaten verantwoordelijk te houden, aangezien de informatie duidelijk en toegankelijk is voor het grote publiek", verklaart de voorzitter van Zero, Francisco Ferreira, in verklaringen die in het uitgegeven persbericht worden aangehaald.