De validering om in aanmerking te komen voor deze steun wordt uitgevoerd door het Directoraat-generaal Energie en Geologie (DGEG) en het is aan de energiehandelaren om te communiceren aan klanten die dit voordeel zijn gaan genieten. Bovendien moet de korting op de factuur worden vermeld.

Recht op het sociaal tarief heeft de titularis van een energiebroncontract dat uitsluitend bestemd is voor huishoudelijk verbruik en in permanente huisvesting, met een laagspanningsinstallatie en een gecontracteerd vermogen gelijk aan of lager dan 6,9 kVA in het geval van elektriciteit, en gevoed met een lage druk en met een jaarlijks verbruik dat niet hoger is dan 500m3 in het geval van aardgas, en die een van de volgende sociale uitkeringen geniet of kan genieten:

  • Solidariteitstoeslag voor ouderen;
  • Aanvulling op de sociale uitkering voor inschakeling;
  • Sociaal inschakelingsinkomen;
  • Sociale werkloosheidsuitkering;
  • 1e niveau van kinderbijslag;
  • Sociaal invaliditeitspensioen van de speciale beschermingsregeling voor gehandicapten;
  • Sociaal ouderdomspensioen.
  • Of anders, maar alleen in het geval van elektriciteit, mensen die een jaarinkomen hebben gelijk aan of lager dan € 5.808,00, vermeerderd met 50 procent voor elk element van het huishouden dat geen inkomen heeft.

Als u recht hebt op dit tarief maar het niet wordt toegepast, kunt u uw leverancier om een verificatie vragen en toch een klacht indienen bij de DGEG.

Om uw vragen te beantwoorden en meer te weten te komen over deze steunmaatregelen of andere maatregelen om uw energieverbruik beter te beheren, kunt u ook een afspraak maken met het Energieadviesbureau van de DECO (GAE), via het telefoonnummer 289 863 103 of per e-mail energia@deco.pt en deco.algarve@deco.pt.