In deze periode heeft de PSP ook 996 bewustmakingsacties uitgevoerd, waarbij 2.067 personen aanwezig waren, aldus de politie van Openbare Veiligheid in een verklaring, die net als in voorgaande jaren deze nationale operatie ontwikkelt, die loopt van 1 februari tot en met 31 oktober en die "twee verschillende fasen" omvat.

De eerste fase, Alpha genaamd, vond plaats tussen 1 februari en 14 mei en was toegespitst op bewustmakingsacties bij de bevolking, alsook op inspectieacties bij bos- en/of plattelandseigenaars, hoofdzakelijk in de gebieden die als prioritair zijn aangemerkt wat het toezicht op het brandstofbeheer betreft.

De Bravo-fase is sinds 15 mei aan de gang en zal op 31 oktober eindigen, aldus het PSP, dat hieraan toevoegde dat tijdens deze fase preventie- en actieve bewakingsacties zullen worden uitgevoerd in plattelands- en bosgebieden, alsook in tussenliggende gebieden die als risicogebied worden beschouwd.

Sinds 1 februari zijn meer dan 3.000 patrouilles uitgevoerd door politieagenten die deel uitmaken van de milieubeschermingsbrigades (BRIPA), die in 2006 door de PSP zijn opgericht met de specifieke opdracht om milieukwesties aan te pakken, en die voornamelijk deze bewustmakings- en bewakingsacties hebben uitgevoerd.

"Hoewel het werk van de BRIPA gericht is op milieukwesties, zetten alle politieagenten zich in voor de preventie en de bewaking van mogelijke risico's op het ontstaan of de verspreiding van plattelandsbranden, waarbij zij vooral een preventieve en educatieve houding aannemen ten aanzien van de eigenaars van bos/landbouwgronden. Sinds 1 februari zijn er 3.139 patrouilles uitgevoerd", aldus de PSP.