In een antwoord aan het agentschap Lusa erkent de Nationale Maritieme Autoriteit (AMN) dat "de mensen zich over het algemeen aan de strandregels hebben gehouden", en voegt eraan toe dat de scheepvaartpolitie "een hoofdzakelijk pedagogische en bewustmakingshouding" heeft aangehouden om mogelijke overtredingssituaties te beperken. Zo heeft de autoriteit tussen 18 mei en 18 augustus in totaal 27.108 waarschuwingen geregistreerd en 24 bekeuringen uitgeschreven wegens niet-naleving van het gebruik van maskers of vizieren en 11 aanmaningen wegens het nuttigen van alcoholische dranken.

"Sinds de inwerkingtreding van wetsdecreet nr. 35-A/2021, van 18 mei, hebben wij één aanmaning geregistreerd wegens overtreding van de verplichte lockdown, twee aanmaningen wegens niet-naleving van de algemene plicht tot thuisblijven en twee aanmaningen wegens veronachtzaming van de regels inzake fysieke afstand", valt in het antwoord te lezen. In het kader van het decreet over het gebruik van stranden in de context van de covid-19-pandemie vermeldt AMN dat er ook 23 boetes zijn opgesteld voor niet-toegestane evenementen of vieringen en 15 boetes met betrekking tot bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Er waren ook 10 boetes in verband met passagiersvervoer over de binnenwateren en over zee en maritiem-toeristische activiteiten die in overtreding waren of overvol waren. Volgens de wet kunnen de autoriteiten een boete uitschrijven wanneer zij een vergrijp of een overtreding constateren, en kan deze boete betrekking hebben op verschillende overtredingen die bij dezelfde gelegenheid zijn begaan of die met elkaar verband houden. Indien de overtreding alleen overeenkomt met de sanctie van een boete, is vrijwillige betaling van die boete toegestaan. Volgens de Nationale Maritieme Autoriteit werd het grootste aantal voorvallen geregistreerd in de regio Centrum, gevolgd door de regio Zuid.

Wat de honden op het strand betreft, heeft de Nationale Maritieme Autoriteit, bij monde van de plaatselijke commando's van de scheepvaartpolitie, verklaard dat zij heeft getracht tegemoet te komen aan alle behoeften in verband met de sanitaire bescherming van de badzones en de rust van de gebruikers van het strand, en dat, ondanks deze enkele klachten, "de voorvallen geen noemenswaardig voorbeeld vormen van het optreden van de scheepvaartpolitie".

De voorzitter van de Portugese Federatie van Strandconcessiehouders, João Carreira, die door Lusa werd gecontacteerd, onthulde dat het badseizoen "zo goed als mogelijk verloopt", hoewel hij erkent dat "het in niets lijkt op voorgaande jaren". "We werken op het scherpst van de snede, we werken niet op 100 procent", zei hij, waarbij hij opmerkte dat de evenementen niet "tot te laat" kunnen worden gehouden, zoals gebruikelijk.

De ambtenaar zei dat hij op de hoogte was van gevallen waarin de ruimten van sommige strandbars moesten sluiten "als gevolg van covid", om besmetting tussen werknemers die positief waren, andere collega's en klanten te voorkomen. Wat de aanwerving van strandwachten betreft, een kwestie die de concessiehouders elk jaar voor uitdagingen stelt, erkende João Carreia dat dit jaar, dankzij verenigingen die samenwerken met strandwachten in Brazilië, de vacatures werden opgevuld. "En de feedback die we hebben is dat alles goed is verlopen. Het seizoen verloopt, voorlopig, vlot, zonder veel drenkelingen", zei hij.

De regels voor de toegang tot stranden en badzones deze zomer, die de regering in het kader van de pandemie heeft opgesteld, zijn op 18 mei in werking getreden. Het decreet regelt niet alleen de toegang, de bezetting en het gebruik van stranden, maar is ook van toepassing, "met de nodige aanpassingen, op het gebruik van openluchtzwembaden". Het decreet voorziet in boetes voor wie zich niet aan de regels houdt, gaande van 50 tot 100 euro voor natuurlijke personen en van 500 tot 1.000 euro voor rechtspersonen.

Tot de vastgestelde regels behoren het gebruik van maskers bij het betreden van het strand en bij het gebruik van voorzieningen, restaurants of toiletten, en sociale afstand tussen personen en groepen. Voor luifels en parasols geldt een afstand van drie meter en voor tenten anderhalve meter, waarbij niet meer dan vijf gebruikers per luifel, of tent zijn toegestaan. Buiten de concessiezone moeten de gebruikers de handdoeken ten minste anderhalve meter uit elkaar spreiden, op voorwaarde dat ze niet van dezelfde groep zijn, en moeten de parasols ten minste drie meter uit elkaar staan. Straatverkopers mogen op het strand rondlopen, op voorwaarde dat zij de regels en richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid respecteren en een masker dragen wanneer zij in contact komen met gebruikers.

Concessiehouders kunnen ook worden beboet voor het ontbreken van ruimten met informatie over de regels of voor het niet naleven van de regels van het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS) op het gebied van hygiëne en de bezettingslimieten van ruimten zoals toiletten en restaurants. Als algemene regel stelt het decreet voor gebruikers en concessiehouders de reeds bekende regels voor de bestrijding van de pandemie vast: ademhalingsetiquette, fysieke afstand en hygiëne van handen en ruimten bij gebruik van het strand.