"Dit voorstel is aan de marktdeelnemers in beide sectoren toegezonden, voor een publiek van belanghebbende partijen", aldus de regulator in een verklaring, waarin hij verder aangeeft dat "het de bedoeling is te zorgen voor meer flexibiliteit in de werking op de markt, zonder hogere kosten of risico's voor de energieconsumenten".

De voorgestelde maatregelen - die van kracht zouden moeten zijn tot het einde van de eerste helft van 2022 - "maken het ook mogelijk om eventuele problemen bij het verlaten van de markt door leveranciers te vermijden, alsook om de toegang tot energievoorziening te vergemakkelijken".

"Tegelijkertijd houden zij de concurrentie op de energiemarkt in stand en beperken zij eventuele negatieve gevolgen voor de liberalisering van de sector door een adequate beheersing van mogelijke systeemrisico's", zo voegt het verslag eraan toe.

ERSE legt uit dat de voorstellen met "buitengewone maatregelen" in het nationale elektriciteitssysteem (SEN) en in het nationale gassysteem (SNG) aan de marktdeelnemers werden toegezonden, voortvloeien uit de "huidige context van de energiemarkten, zowel op nationaal als op Iberisch en Europees niveau".

"De werking van de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas vertoont een herhaald voorkomen van historisch hoge prijzen en in waarden die, op vereenvoudigde wijze, meer dan drie keer hoger liggen dan die welke begin 2021 en in voorgaande jaren werden geregistreerd".

Volgens de regulator "heeft deze ongekende stijging van de prijzen en de hoge volatiliteit een aanzienlijke impact op de activiteit van de meeste agenten in de sector, met name de leveranciers die door hun specifieke activiteit zorgen voor de aansluiting tussen de groothandels- en retailbenchmarks op de energiemarkt".

"De ERSE heeft zich altijd actief ingezet voor de tenuitvoerlegging van een gezond model van liberalisering van de elektriciteits- en aardgassector, door op gecoördineerde wijze de verdediging van de belangen van de consumenten en de bevordering van de concurrentie op de markt te bevorderen, grotendeels door de intrede van nieuwe agenten".

In feite "was een zeer belangrijk deel van de motivatie voor de invoering van contractmechanismen en de overeenkomstige bevordering van de liquiditeit juist gericht op deze ontwikkeling van de markt".

In de huidige context zegt de ERSE dat de voorgestelde buitengewone maatregelen tot doel hebben "het effect van de ernstige prijssituatie op de groothandelsmarkt op de Portugese markt te verminderen, waar mogelijk het verlies aan diversiteit als gevolg van het vertrek van agenten te voorkomen" en "risicosystemen" in te dammen.

De regelgever verduidelijkt dat deze maatregelen "gericht zijn op de kortere termijn en geen verhoging van de risico's of lasten voor elektriciteits- of aardgasverbruikers inhouden".

Op middellange en lange termijn "zal de natuurlijke aanpassing van de marktdeelnemers, indien nodig, hun respectieve prestaties heroriënteren, wat rechtvaardigt dat de nu overwogen maatregelen een beperkte tijdsduur hebben, tot het einde van de eerste helft van 2022".