Volgens een studie van de Nationale School voor Volksgezondheid (ENSP), waaraan 1.126 immigranten van verschillende nationaliteiten die in het grootstedelijk gebied Lissabon wonen, hebben deelgenomen, vond de helft van de respondenten dat zij niet over voldoende informatie beschikten om hun eigen gezondheid te beheren en dat 62% meer steun van gezondheidswerkers zou willen om hen te helpen het systeem te begrijpen en te beheren.

In het ENSP-document van de Universidade Nova de Lisboa, getiteld "Health Literacy, Health Promotion and Social Cohesion in Migrant Populations", wordt de toegang tot voldoende informatie om beslissingen te kunnen nemen, het vinden van geloofwaardige informatiebronnen en de relatie met professionals in de sector aangemerkt als de belangrijkste uitdagingen voor deze bevolkingsgroepen.

"Nadenken over gezondheidsvaardigheden betekent nadenken over de levensloop van de persoon, in een multisectorale aanpak, waarbij beleid en maatregelen worden geïntegreerd om in te spelen op de reële behoeften van de mensen, door hun middelen, kennis en vaardigheden te vergroten. Inzicht in deze dynamiek is van fundamenteel belang om interventies te kunnen afstemmen op de verschillende profielen van gezondheidsvaardigheden", aldus Sónia Dias, coördinator van het onderzoek en professor aan het ENSP.

Binnen de immigrantengemeenschap bestaan er nog steeds ongelijkheden op het gebied van gezondheidsvaardigheden, die volgens het document vooral vrouwen, mensen ouder dan 45 jaar en mensen met minder opleiding of inkomen treffen. Deze realiteit strekt zich ook uit tot buitenlanders die zich in een onregelmatige situatie in het land bevinden en tot nieuwkomers, die een grotere onwetendheid aan de dag leggen met betrekking tot de nationale gezondheidsdiensten.

De studie ging niet voorbij aan de covid-19-pandemie en analyseerde ook de gevolgen ervan voor de migrantenbevolking, wat de verscherping van de ongelijkheden en de aanzienlijke impact op de gezondheid van deze mensen bevestigt. Eén op vijf erkent dat de door het SARS-CoV-2-virus veroorzaakte ziekte zijn gezondheid heeft aangetast, waarbij de cijfers negatiever zijn bij vrouwen, ouderen, de meest achtergestelden en mensen met een meer precaire migratiestatus.

"Gezien de kenmerken van deze gemeenschappen is het dringend noodzakelijk om na te denken over interventies gericht op immigranten om hen dichter bij de zorg te brengen of, in de andere zin, om de zorg dichter bij de bevolking te brengen. Een ander relevant aspect is het versterken van de steun aan organisaties die in het veld staan en met deze gemeenschappen werken", legde Sónia Dias uit.