In de voorgestelde staatsbegroting voor 2022 (OE2022), die deze week bij de Assemblée de la République is ingediend, voorspelt de regering dat de economie dit jaar met 4,8 procent zal groeien, een opwaartse bijstelling ten opzichte van de 4 procent die in het in april gepubliceerde stabiliteitsprogramma was voorzien.

Het ministerie van Financiën, onder leiding van João Leão, verklaarde dat "deze ontwikkeling grotendeels is toe te schrijven aan de aanzienlijke versnelling van de investeringen ten opzichte van 2021 (+2,9 procentpunten), alsook aan de uitvoer (+ 1,2 procentpunten), die naar verwachting sneller zal groeien dan de invoer".

Volgens het begrotingsvoorstel zal het overheidstekort dalen tot 4,3% van het BBP in 2021, om volgend jaar weer te dalen tot 3,2%.

De verbetering wordt toegeschreven aan "het resultaat van het geleidelijke herstel van de economische activiteit, de impuls voor hervormingen en investeringen die in het kader van de PRR moeten worden uitgevoerd, maatregelen ter ondersteuning van het inkomen van de middenklasse, gezinnen en jongeren, en de vermindering van de kosten in verband met de noodmaatregelen die op het hoogtepunt van de pandemie moesten worden genomen om de werkgelegenheid en het inkomen op peil te houden", aldus het begrotingsvoorstel.

Ook de schuldquote van de overheid zal in 2021 verbeteren en 126,9% van het bbp bedragen, na in 2020 een recordcijfer van 133,7% te hebben bereikt.

Het herstel van de recessie als gevolg van de pandemie zou zich ook op de arbeidsmarkt moeten voortzetten: de regering verwacht een daling van het werkloosheidscijfer tot 6,5% in 2022, de laagste waarde sinds 2003, vergeleken met de geraamde 6,8% voor dit jaar.

Wat belastingen betreft, wil de regering twee nieuwe niveaus van IRS creëren, waarbij het derde en zesde niveau worden opgesplitst, zodat deze belasting nu negen niveaus telt.

De regering verklaarde dat zij "een ambitieus programma ter verbetering van het inkomen van gezinnen zal uitvoeren door middel van een IRS-pakket dat verscheidene maatregelen omvat die gericht zijn op de middenklasse, gezinnen met kinderen en jongeren, en een aanzienlijke verhoging van de uitkeringen voor gezinnen".

Om particuliere investeringen te stimuleren, wil de regering in de eerste helft van 2022 de fiscale stimulans voor herstel (IFR) invoeren, waardoor bedrijven het bedrag van de door hen gedane investeringen tot een limiet van 5 miljoen euro kunnen aftrekken van de inning van de inkomstenbelasting.

Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen uit het begrotingsvoorstel van de regering:

Werkgelegenheid en sociale steun

De "overgrote meerderheid van de pensioenen" zal een verhoging krijgen die gelijk is aan de inflatie van dit jaar (0,9 procent), terwijl er ook een buitengewone verhoging van 10 euro zal zijn, die vanaf augustus zal worden betaald, voor gepensioneerden die tot ongeveer 658 euro ontvangen.

De werkloosheidsuitkeringen zullen volgend jaar verder worden verhoogd, zodat zij ten minste een inkomen van 504,63 euro garanderen.

Het nationale minimumloon van 665 euro zal volgend jaar opnieuw worden verhoogd tot 750 euro in 2023, "overeenkomstig de gemiddelde stijging van de laatste jaren". Dit jaar is het met 30 euro gestegen tot 665 euro.

Gezondheid

De sector gezondheid krijgt een stijging van meer dan 700 miljoen euro, met een totale geconsolideerde uitgaventoewijzing van 13.578,1 miljoen euro.

De personeelsuitgaven in de gezondheidssector zullen in 2022 stijgen tot 5.233,80 miljoen euro, dat is 207,9 miljoen euro meer dan het voor 2021 geraamde bedrag.

De stijging van de uitgaven voor gezondheidswerkers komt neer op een stijging met 4,1 procent, waarbij "97 procent wordt toegewezen aan de Nationale Gezondheidsdienst (SNS)".

De bouw van de nieuwe ziekenhuizen Lisbon Oriental, Seixal, Sintra en Alentejo wordt verwacht tegen 2023.

Onderwijs

Het bedrag dat in de staatsbegroting is uitgetrokken voor basis- en middelbaar onderwijs en schoolbestuur zal ten opzichte van 2021 met 8,5 procent toenemen tot in totaal 7.805,7 miljoen euro.

De totale geconsolideerde uitgaven voor wetenschap, technologie en hoger onderwijs stijgen met 21,2 procent tot 3.124,8 miljoen euro.

Belastingen

Het aantal belastingschijven wordt in 2022 verhoogd van zeven naar negen. De twee nieuwe niveaus omvatten inkomsten tussen 10.736 euro en 15.216 euro, waarvoor een tarief van 26,5% geldt, en inkomsten tussen 15.216 euro en 19.696 euro, waarvoor een tarief van 28,5% geldt.

De regering is voornemens de geldigheid van het Regressar-programma, dat belastingvoordelen biedt aan emigranten die naar Portugal willen terugkeren, te verlengen tot 2023.

Overheidsinvesteringen

De overheidsinvesteringen zullen met 30 procent toenemen ten opzichte van 2021 en samen met het herstel- en veerkrachtplan (PRR) goed zijn voor 3,2 procent van het bbp.

Vervoer

Volgend jaar zal 528 miljoen euro worden geïnvesteerd in spoorwegen en wegen, waarvan het grootste deel (469 miljoen euro) naar het spoor zal gaan.

De investeringen in de uitbreiding van ondergrondse netwerken zullen "in de komende jaren" ongeveer 1,45 miljard euro bedragen.

De steun voor voertuigen met een lage uitstoot zal worden gehandhaafd, met inbegrip van auto's en motorfietsen, conventioneel of elektrisch, en fietsen.

Cultuur

Het begrotingsprogramma voor cultuur voorziet in een totaal van 644 miljoen euro aan geconsolideerde uitgaven voor de sector, dat is vastgesteld op 390 miljoen euro, als de toewijzing voor RTP buiten beschouwing wordt gelaten.

Dieren

In 2022 zal 10 miljoen euro worden toegewezen aan lokale overheden of dierenverenigingen ter ondersteuning van het welzijn en de sterilisatie van dieren.