Het voorstel van de PS en het Linkse Blok over het opheffen van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) is goedgekeurd door de parlementaire commissie Constitutionele zaken, rechten, vrijheden en waarborgen.

Het voorstel tot wijziging van de PS en de SEF op initiatief van de regering omvat de oprichting van het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMS) en de overdracht van politiebevoegdheden van de SEF aan de PSP, het GNR en de gerechtelijke politie.

In de tekst wordt bepaald dat "bij de overgang van personeel van de opsporings- en inspectiedienst naar andere diensten rekening moet worden gehouden met de functionele inhoud en de aard van de functies die de werknemer de afgelopen drie jaar heeft uitgeoefend".

Het voorstel bepaalt ook dat de overgang van inspecteurs van het SEF naar de PSP, de GNR en de PJ "geen verlaging van de respectieve categorie, anciënniteits- en bezoldigingsindex tot gevolg kan hebben, aangezien gewaarborgd is dat alle diensttijd die in het SEF is vervuld, wordt meegeteld, namelijk met het oog op bevordering, beschikbaarheid en pensionering".

De wet bepaalt dat de huidige administratieve taken van de SEF met betrekking tot buitenlandse onderdanen voortaan worden uitgevoerd door de APMA en door het Instituut van de registers en notarissen.

Het APMA zal tot taak hebben "het overheidsbeleid op het gebied van migratie en asiel uit te voeren, namelijk de regularisatie van de binnenkomst en het verblijf van buitenlandse burgers op het nationale grondgebied, adviezen uit te brengen over visumaanvragen, asielaanvragen en aanvragen voor de vestiging van vluchtelingen, en aldus deel te nemen aan de uitvoering van het beleid van de Portugese staat inzake internationale samenwerking op het gebied van migratie en asiel".

Wat de overdracht van de politiebevoegdheden van de SEF aan de Republikeinse Nationale Garde (GNR), de Openbare Veiligheidspolitie (PSP) en de Gerechtelijke Politie (PJ) betreft, wordt in het algemeen vastgehouden aan hetgeen in het regeringsvoorstel was bepaald.

De GNR zal verantwoordelijk zijn voor "het toezicht op, de inspectie van en de controle van de maritieme en landgrenzen", "optreden in het kader van gedwongen verwijderingsprocedures en de gerechtelijke uitzetting van buitenlandse burgers, in de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen" en "zorgen voor de uitvoering van mobiele en gezamenlijke operaties met nationale veiligheidstroepen en -diensten en Spaanse tegenhangers".

De PSP zal op zijn beurt de bevoegdheden integreren van "toezicht, inspectie en controle van luchthavengrenzen en cruiseterminals" en "optreden in het kader van verwijderingsprocedures onder dwang en gerechtelijke uitzetting van vreemdelingen, in de gebieden die onder zijn rechtsmacht vallen".

"Het onderzoek naar misdrijven die verband houden met hulp bij illegale immigratie, medeplichtigheid aan illegale immigratie, mensenhandel en andere daarmee samenhangende misdrijven" wordt overgeheveld naar de "voorbehouden bevoegdheid" van de gerechtelijke politie.

De verdeling van SEF-functionarissen tussen politietaken en administratieve taken in verband met immigranten was voorzien in het regeringsprogramma en werd door de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd na de dood van een Oekraïense burger in het SEF-gebouw op de luchthaven van Lissabon, waarvoor drie inspecteurs werden veroordeeld.

De herstructurering werd sterk betwist door de SEF-inspecteurs en de vakbonden van werknemers, alsmede door sommige politieke partijen, namelijk de CDS en de PSD.