"Klimaatverandering creëert de ideale omstandigheden voor de overdracht van infectieziekten, waardoor decennia van vooruitgang bij de beheersing van ziekten zoals dengue, Zika, malaria en cholera mogelijk teniet worden gedaan", aldus het 2021-rapport van The Lancet over gezondheid en klimaatveranderingen.

De studie, die 44 gezondheidseffectindicatoren volgt die rechtstreeks verband houden met de klimaatverandering, toont aan dat de nationale gezondheidsstelsels over het algemeen slecht zijn voorbereid op huidige en toekomstige door het klimaat veroorzaakte schokken, aangezien slechts 45 van een reeks van 91 landen (49%) hun kwetsbaarheid in dit opzicht hebben beoordeeld.

"Het potentieel voor uitbraken van dengue, chikungunya en Zika neemt sneller toe in landen met een zeer hoge menselijke ontwikkelingsindex, waaronder Europese landen", voegt de "Lancet Countdown" toe, waarin de bevindingen van 38 academische instellingen en VN-agentschappen zijn samengebracht.

Bovendien neemt de geschiktheid van de omstandigheden voor malaria-infecties toe in regio's die als kouder worden beschouwd in landen met een lage menselijke ontwikkelingsindex, aldus het onderzoek, overwegende dat de kustgebieden van Noord-Europa en de VS "gunstiger" worden voor de ontwikkeling van bacteriën die gastro-enteritis en ernstige infecties veroorzaken.

"Dit is ons zesde verslag over de vooruitgang op het gebied van gezondheid en klimaatverandering en helaas zien we nog niet de versnelde verandering die we nodig hebben. Dit jaar hebben we meer mensen zien lijden onder intense hittegolven, dodelijke overstromingen en bosbranden. Dit zijn ernstige waarschuwingen dat elke dag dat we de reactie op de klimaatverandering uitstellen, de situatie kritieker wordt", aldus Maria Romanello, een van de auteurs van de studie.

Het document merkt verder op dat "veel covid-19 herstelplannen niet verenigbaar zijn met de Overeenkomst van Parijs (over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen) en daarom op lange termijn gevolgen zullen hebben voor de gezondheid."

In het rapport wordt dan ook gesteld dat minder dan een dollar op de vijf die aan het herstel van de pandemie wordt besteed, naar het doel gaat om de emissies te verminderen.

Volgens The Lancet leven meer dan 569 miljoen mensen minder dan vijf meter boven de zeespiegel, met het risico op overstromingen en de "verzilting" van bodem en water, waardoor migratie naar regio's in het binnenland op termijn gedwongen zou kunnen worden.

Uit de studiegegevens blijkt ook dat in 2020 ongeveer 19% van het aardoppervlak in een bepaalde maand te kampen had met extreme droogte, een fenomeen dat tussen 1930 en 1999 niet hoger was geweest dan 13%.

"Klimaatverandering zorgt voor een toename van de frequentie, intensiteit en duur van droogtegebeurtenissen, waardoor de waterzekerheid, sanitaire voorzieningen en voedselproductiviteit worden bedreigd en het risico op bosbranden en blootstelling aan verontreinigende stoffen toeneemt", waarschuwt het rapport, terwijl het naar voren schuift dat de vijf jaren met de meeste gebieden die door extreme droogte werden getroffen, zich sinds 2015 hebben voorgedaan.

Het document roept de wereldleiders ook op om de post-pandemische fase te benutten om economische en ecologisch duurzame herstelplannen uit te voeren.

"Naarmate regeringen overgaan van nooduitgaven naar post-pandemisch herstel op lange termijn, is het van vitaal belang dat meer middelen worden geïnvesteerd om klimaatverandering tot een minimum te beperken", aldus het rapport.