Wat is DAC?

De EU-lidstaten werken nu al een decennium volgens de richtlijn inzake administratieve samenwerking (DAC), die voorziet in spontane, automatische en "op verzoek" uitwisseling van informatie. Er zijn zes addenda bij de DAC-richtlijn gevoegd, die elk de reikwijdte van de te verstrekken informatie hebben uitgebreid. DAC6, dat sinds 25 juni 2018 van kracht is en sinds 1 juli 2020 volledig moet worden nageleefd, vereist dat intermediairs en belastingplichtigen alle grensoverschrijdende transacties melden waarbij ten minste één EU27-staat betrokken is. Niet-naleving van DAC6 kan leiden tot aanzienlijke boetes en een groter reputatierisico voor bedrijven, particulieren en intermediairs.

De volledige werkingssfeer van DAC (1-6) omvat de automatische uitwisseling van:

- Niet-financiële en financiële boekhoudkundige informatie,

- voorafgaande grensoverschrijdende belastingrulings en voorafgaande prijsafspraken

- rapportage per land

- informatie over het witwassen van geld.

De DAC definieert tussenpersonen als "initiatiefnemers" en "dienstverleners". Bevorderaars zijn degenen die strategieën voor belastingplanning ontwerpen, op de markt brengen en uitvoeren, zoals belastingadviseurs en juridisch adviseurs. Dienstverleners zijn degenen die belastingplichtigen bijstaan of adviseren in verband met grensoverschrijdende transacties en kunnen accountants, financiële adviseurs, accountantskantoren, banken, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en portefeuillebeheerders omvatten.

Waarom was DAC6 nodig?

DAC6 werd noodzakelijk geacht omdat de belastinginkomsten van de EU-lidstaten terugliepen als gevolg van de toegenomen mobiliteit van personen en kapitaal. Het schandaal van de Panama Papers - ca. 11,5 miljoen uitgelekte vertrouwelijke financiële documenten en andere opmerkelijke lekken zoals de recente Pandora Papers, brachten bewijzen aan het licht van enorme belastingfraude en belastingontwijkingsconstructies.

Wat is er gebeurd sinds het DAC in werking is getreden?

De EU-lidstaten hebben tot dusver moeite gehad om de automatische uitwisseling van grensoverschrijdende transacties te implementeren vanwege de enorme hoeveelheid gegevens die moet worden gerapporteerd. Hoewel er gegevens beschikbaar zijn, beschikken de lidstaten over onvoldoende capaciteit om deze te verwerken en automatisch te rapporteren. Het Europees Parlement heeft geen toegang gekregen tot de documenten die nodig zijn om de uitvoering van de DAC-wetgeving naar behoren te kunnen beoordelen.

Wat zijn de gevolgen van DAC voor individuele personen?

Als gevolg van het onvermogen van de lidstaten om te voldoen aan hun verklaarde verplichtingen inzake automatische inlichtingenuitwisseling, kunnen vermogende particulieren die aanzienlijke grensoverschrijdende transacties verrichten, te maken krijgen met extra belastingonderzoeken, waardoor hun grensoverschrijdende activiteiten aanzienlijk kunnen worden beperkt. Bovendien kan het risico op beschuldigingen van belastingfraude toenemen wanneer er sprake is van echte en legale belastingplanning en -vermindering.

Sancties in het kader van het DAC

Volgens de DAC moeten de lidstaten, om de kans op doeltreffendheid te vergroten, aan personen en tussenpersonen sancties wegens niet-naleving opleggen die evenredig en afschrikkend moeten zijn. De hoogte van de sancties en de precieze voorwaarden waaronder sancties worden opgelegd, worden aan de lidstaten overgelaten. Uit onderzoek [1] van Deloitte in maart 2020 blijkt dat de boetes kunnen variëren van 5.000 tot 5,8 miljoen euro.

Wat is de volgende stap voor DAC?

In het op 3 juni 2021 gepubliceerde verslag van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van de EU-voorschriften betreffende de uitwisseling van belastinginformatie: vooruitgang, lering en obstakels die moeten worden overwonnen, wordt geconcludeerd dat de weigering van de lidstaten om toegang te verlenen tot handhavingsdocumenten "moet worden aangevochten" en wordt er bij de Commissie op aangedrongen zo spoedig mogelijk een algehele herziening van het DAC-kader uit te voeren. Daarnaast moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat de lidstaten de bestaande wetgeving naleven en om sancties op te leggen wanneer de wetgeving niet wordt nageleefd.

Financieel advies van Blacktower Financial Management

Belastingaangifte is zelden eenvoudig en beleggers die grensoverschrijdende transacties verrichten, moeten duidelijk zijn over hun rapportageverplichtingen in het kader van DAC. De vermogensadviseurs van Blacktower Financial Management kunnen uw situatie beoordelen en u helpen om vast te stellen welke transacties in aanmerking komen en om te voldoen aan alle relevante belastingwetgeving. Wij werken samen met u en eventuele andere dienstverleners om ervoor te zorgen dat u uw rapporteringsverplichtingen begrijpt en nakomt. Uw toegewijde adviseur kan u helpen met belastingplanning, beleggingsstrategie, pensioenplanning en discretionair fondsbeheer. Wij zullen uw positie regelmatig evalueren om u te helpen uw belastingverplichtingen tot een minimum te beperken. Neem vandaag nog contact op met een van de vertegenwoordigers van ons kantoor in Lissabon voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Blacktower in Portugal

Blacktower's kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie contacteer uw plaatselijk kantoor.

Antonio Rosa is de Associate Director van Blacktower in Lissabon, Portugal.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 214 648 220 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.

Deze mededeling is gebaseerd op onze kennis van de huidige belastingwetgeving en -praktijk, die aan verandering onderhevig is, en is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.