De vervangende tekst, die betrekking heeft op vier wetsvoorstellen (PS, BE, PAN en de niet-ingeschreven plaatsvervanger Cristina Rodrigues), is door de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en waarborgen unaniem goedgekeurd en zal nu ter definitieve stemming aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

De vier wetsvoorstellen in kwestie strekken tot wijziging van het statuut van bloeddonor om een einde te maken aan de discriminatie van donoren op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit, na klachten over aanhoudende situaties.

De vervangende tekst die ter stemming zal gaan en waartoe Lusa toegang had, bepaalt dat "de persoon die voldoet aan de toelatingscriteria, die eerder op objectieve, gelijke en evenredige wijze bij besluit van het ministerie van Volksgezondheid zijn vastgesteld, bloed kan geven, waarbij de beginselen van vertrouwelijkheid, billijkheid en non-discriminatie in acht moeten worden genomen".

"De criteria om in aanmerking te komen, die eerder zijn gedefinieerd, mogen bloeddonoren niet discrimineren op grond van hun seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele kenmerken", zo luidt de tekst.

Ook wordt in het artikel van dit statuut over bloeddonatie bepaald dat "het karakter van de donaties, namelijk de regelmaat ervan, de definitie van de bloedeenheid, de donatie-intervallen en andere aspecten die verband houden met de donatie, moeten voldoen aan de criteria die door de verantwoordelijke instantie zijn vastgesteld, teneinde de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief goed, veilig en doeltreffend bloed en bloedbestanddelen te waarborgen, waarbij de beginselen van evenredigheid, billijkheid en non-discriminatie in acht moeten worden genomen".

"Het is aan de bloedinstellingen om ervoor te zorgen dat de bloeddonors aan alle toelatingscriteria voldoen en dat deze criteria objectief, gelijk en proportioneel op alle kandidaten worden toegepast", zo luidt de tekst ook.

De tekst voorziet ook in de bevordering, door het Portugese Instituut voor bloed en transplantatie "in partnerschap met onderwijsinstellingen", van een jaarlijkse campagne "om bloeddonatie door jongeren aan te moedigen".

Deze campagne "moet in de verschillende sociale contexten worden geïntegreerd en in de verschillende media worden gepromoot, met gebruikmaking van een eenvoudige, duidelijke en op informatie berustende boodschap", en moet "het bewustzijn vergroten dat de donor niet mag worden gediscrimineerd, met speciale nadruk op basis van zijn identiteit, geslacht of seksuele geaardheid".