De regering heeft nu tot 11 januari 2022 de tijd om de overdracht van bevoegdheden op het gebied van bestuurlijke aangelegenheden en binnenlandse veiligheid uit te voeren.

Het decreet bepaalt dat de huidige administratieve bevoegdheden van de SEF met betrekking tot buitenlandse burgers zullen worden uitgeoefend door het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA) en door het Instituut van registers en notarissen (IRN).

Volgens de wet moet de regering binnen 60 dagen het decreet voorleggen waarmee het APMA, een administratieve dienst met specifieke bevoegdheden, wordt opgericht.

Het APMA zal tot taak hebben "het overheidsbeleid op het gebied van migratie en asiel ten uitvoer te leggen, namelijk de regularisatie van de binnenkomst en het verblijf van buitenlandse burgers op het nationale grondgebied, het uitbrengen van adviezen over visumaanvragen, asielaanvragen en aanvragen voor de vestiging van vluchtelingen".

De wet bepaalt ook dat tot de inwerkingtreding van het diploma tot oprichting van de APMA "de voorschriften inzake de computer- en communicatiesystemen van het SEF van kracht blijven, met inbegrip van de voorschriften betreffende het nationale deel van het Schengeninformatiesysteem en andere bestaande systemen op het gebied van de controle van het personenverkeer, waarvan het beheer wordt verzorgd door een eenheid Informatiebeveiligingstechnologie".

Het diploma voorziet ook in de oprichting, samen met het APMA, van een adviesorgaan voor migratie- en asielaangelegenheden, dat de vertegenwoordiging waarborgt van overheidsdiensten en niet-gouvernementele organisaties, "die als statutair doel hebben de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers te verdedigen, de mensenrechten te verdedigen of racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden, en verantwoordelijk zijn voor het uitbrengen van adviezen, aanbevelingen en suggesties die aan hen worden voorgelegd".

Overdracht van bevoegdheden

De overdracht van bevoegdheden aan de IRN, die ook verantwoordelijk zal zijn voor buitenlandse burgers met een verblijfsvergunning in Portugal en voor de afgifte van paspoorten, zal worden vastgelegd in een specifiek decreet dat door de regering moet worden goedgekeurd.

In het kader van de overdracht van politiebevoegdheden zal de GNR verantwoordelijk zijn voor "het toezicht op en de inspectie en controle van de zee- en landgrenzen", "optreden in het kader van gedwongen verwijderingsprocedures en de gerechtelijke uitzetting van buitenlandse burgers, in de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen" en "zorgen voor de uitvoering van mobiele controles en gezamenlijke operaties met de nationale veiligheidstroepen en -diensten en Spaanse tegenhangers".

Het Politiek en Veiligheidsbureau zal op zijn beurt de bevoegdheden integreren van "toezicht, inspectie en controle van luchthavengrenzen en cruiseterminals" en "optreden in het kader van verwijderingsprocedures onder dwang en gerechtelijke uitzetting van buitenlandse burgers, in de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen".

De PJ heeft voorbehouden bevoegdheden bij het onderzoek naar misdrijven die verband houden met hulp bij illegale immigratie, medeplichtigheid aan illegale immigratie, mensenhandel en andere daarmee verband houdende misdrijven.

Deze scheiding van SEF-functies tussen politietaken en administratieve taken in verband met immigranten was voorzien in het regeringsprogramma en werd door de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd na de dood van een Oekraïense burger in SEF-gebouwen op de luchthaven van Lissabon, waarvoor drie inspecteurs werden veroordeeld.