Het Portugese parlement heeft zijn goedkeuring gehecht aan de door de Commissie economie, Innovatie, Openbare werken en Huisvesting ingediende definitieve tekst van de ontwerpresoluties van de partijen BE, PCP en PS over de Estrada Nacional (EN) 125, in de Algarve.

Het ging om een ontwerpresolutie van de BE-partij, waarin de regering wordt aanbevolen "de cohesie van de Algarve te bevorderen" door de concessie te redden en de gedeelten van de EN125 "tussen Olhão en Vila Real de Santo António" opnieuw aan te leggen, waarbij de voltooiing van de werkzaamheden "een dringende aangelegenheid" is.

In de door alle parlementaire fracties, met uitzondering van het liberale initiatief, goedgekeurde definitieve tekst wordt de regering aanbevolen "over te gaan tot de snelle voltooiing van de herstelwerkzaamheden aan de EN125, met inbegrip van de in het oorspronkelijke project voorziene rondwegen, toegangswegen en aansluitingen, met name op het traject Olhão/Vila Real de Santo António, ongeacht de continuïteit van de lopende juridische procedure".

De uitvoerende macht wordt tevens verzocht "om redenen van openbaar belang en bevordering van de cohesie in de Algarve, met spoed de nodige procedures te ontwikkelen om de subconcessie Algarve Litoral te redden", zo staat te lezen in het document dat op de website van het Parlement is gepubliceerd.

"In de geest van het decentralisatieproces en ter versterking van de rol van de regio's moeten, met het oog op een grotere betrokkenheid van de gemeenten, de controle, het beheer en het onderhoud van de EN125 en, in de toekomst, van de A22, worden geëvalueerd, zodat de gemeenten actief kunnen deelnemen aan de uitstippeling van een mobiliteitsbeleid dat beantwoordt aan de behoeften van de Algarve".

De heraanleg van de EN125 werd in 2009, tijdens de PS-regering onder leiding van José Sócrates, gelanceerd in het kader van een Publiek-Privaat Partnerschap (PPP) en werd later herzien tijdens de PSD/CDS-PP coalitieregering onder leiding van Pedro Passos Coelho.

De regering van Passos Coelho heeft uiteindelijk de gedeelten tussen Olhão en Vila Real de Santo António uit de subconcessie "Algarve Litoral" (RAL) geschrapt en overgedragen aan Infraestruturas de Portugal.

Deze oplossing werd voor de rechtbank aangevochten door de RAL, die door een scheidsrechterlijke instantie in het gelijk werd gesteld, maar Infraestruturas de Portugal ging in beroep, en de uitspraak van de hogere rechter is nu in afwachting.