Volgens de stemverklaring van de Portugese communistische leden van het Europees Parlement João Pimenta Lopes en Sandra Pereira, is het verslag van het Parlement "hoewel het van mening is dat "regelingen voor het toekennen van de nationaliteit op basis van financiële investeringen (...) verwerpelijk zijn vanuit een ethisch oogpunt, in praktische termen, het mogelijk maken om de geldigheid ervan te verlengen".

Het EP heeft woensdag een resolutie aangenomen waarin wordt gevraagd om een einde te maken aan regelingen voor burgerschap op basis van investeringen, gouden paspoorten, en om een strengere regulering van verblijfsregelingen, gouden visa, waarbij wordt benadrukt dat deze niet mogen worden toegekend aan Russische oligarchen.

Het verslag dat het wetgevingsinitiatief heeft opgeleverd, werd goedgekeurd met 595 stemmen voor, 12 tegen en 74 onthoudingen. Onder de tegenstemmen waren die van de PCP-afgevaardigden.

Tegenstemmen

"In feite is de intentieverklaring betreffende de "geleidelijke afschaffing, op het niveau van de Europese Unie (EU), van burgerschapsregimes door investeringen tegen 2025" precies dat. In de praktijk wordt de geldigheid van deze regimes verlengd, zonder effectieve garanties over het einde ervan", aldus de parlementariërs.

In de ogen van de communistische leden van het Europees Parlement vertaalt het voorstel "de aanvaarding van deze regimes, door ze te reguleren", en garandeert het ook "de usurpatie van een soevereine bevoegdheid" van de lidstaten.

In de stemverklaring uitten de voor de PCP gekozen leden ook kritiek op het voorgestelde "aanpassingsmechanisme", waardoor "de lidstaten verplicht zijn" een "aanzienlijk percentage van de investeringen" die in het kader van de regelingen in kwestie zijn gedaan, aan Brussel te betalen.

Portugal boete

"Hoewel het de bedoeling is een einde te maken aan deze regelingen, wordt getracht middelen van de nationale begrotingen naar de Gemeenschapsbegroting over te hevelen, aldus de parlementsleden, die eraan toevoegden dat Portugal een van de landen zou zijn "die het meest zouden moeten betalen".

João Pimenta Lopes en Sandra Pereira waren ook van mening dat het land een "dubbele straf" zou krijgen, omdat het "niet alleen de schadelijke gevolgen van deze regelingen ondervindt", zoals blijkt uit de toename van speculatie met onroerend goed, "maar het moet ook nog eens aan de EU betalen, een straf voor datgene waar buitenlandse kapitalisten van hebben geprofiteerd".

Parasitisme

Voor het Europees Parlement komen deze regimes neer op "parasitisme", zodat ze "geleidelijk moeten worden afgeschaft vanwege de risico's die ze met zich meebrengen". Daarom heeft het EP de Europese Commissie gevraagd om voor het einde van haar huidige mandaat een voorstel in die zin in te dienen.

Dit wetgevingsinitiatiefverslag roept ook op tot het opstellen van gemeenschappelijke regels op EU-niveau om de regels en procedures in verband met gouden visa te harmoniseren, deze die al verwijzen naar verblijf in ruil voor investeringen, om de strijd tegen het witwassen van geld, corruptie en belastingontduiking te versterken.