Het naturalisatiecijfer is de verhouding tussen het aantal personen dat in de loop van een jaar het staatsburgerschap van een land heeft verkregen en het aantal buitenlandse ingezetenen in datzelfde land aan het begin van het jaar. In 2020 werd het hoogste naturalisatiepercentage geregistreerd in Zweden (8,6 staatsburgerschap toegekend per 100 ingezeten niet-onderdanen).

Het in Portugal geregistreerde percentage lag dus boven het EU-gemiddelde, dat 2% bedroeg. Aan het andere eind van de tabel staan landen als Letland, Estland en Litouwen, waarvan het naturalisatiecijfer in 2020 slechts 0,2% bedroeg.

Toename van het aantal toegekende burgers

Uit de gegevens van Eurostat blijkt ook dat Portugal een van de grootste stijgingen van het aantal toegekende staatsburgerschap heeft geregistreerd. In 2020 verwierven 729.000 mensen de nationaliteit van een EU-lidstaat waar zij woonden, een stijging van 3% ten opzichte van 2019, die "vooral te danken is aan de stijgingen die zijn waargenomen in Spanje (+27.300 toegekende Spaanse nationaliteiten dan in 2019), gevolgd door Nederland (+21.800), Zweden (+16.000) en Portugal (+11.000)".

Anderzijds deden zich in absolute cijfers de grootste dalingen voor in Frankrijk (-23.300 toegekende Franse staatsburgerschappen in vergelijking met 2019), Duitsland (-20.800) en België (-6.700).