In een verklaring herinnert de uitvoerende macht van de Gemeenschap eraan dat zij in januari 2019 een inbreukprocedure heeft ingeleid wegens vermeende schending van de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten, alsook van de richtlijn (gemeenschapsrecht) betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, nadat zij in februari 2020 een met redenen omkleed advies aan Lissabon had gezonden, "gevolgd door een permanente dialoog met de Portugese autoriteiten".

"Tot op heden hebben de Portugese autoriteiten echter niet gereageerd op de gestelde vragen, reden waarom de Commissie heeft besloten een zaak tegen Portugal aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie", kondigt de Brusselse uitvoerende macht aan.

Het werk gemakkelijker maken

De Commissie onderstreept dat "de bovengenoemde EU-regels hebben bijgedragen tot de invoering van een modern stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en ervaring in de hele EU" en "het voor beroepsbeoefenaren gemakkelijker maken om hun diensten in verschillende lidstaten aan te bieden, en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van consumenten en burgers waarborgen".

"Volgens de EU-wetgeving [...] hebben civiel ingenieurs wier diploma het begin van hun opleiding markeert, uiterlijk in de academiejaren 1987/1988, het recht om architectuurprojecten in Portugal te blijven uitvoeren". Deze diploma's zijn opgenomen in een bijlage bij de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, aldus de Commissie, die onderstreept dat "is overeengekomen dat deze diploma's aan voldoende normen voldoen om verworven rechten te verlenen en dat de andere lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte, zoals Zwitserland, hun kwalificaties derhalve automatisch moeten erkennen".

Volgens de Commissie "bepaalt de Portugese wetgeving dat deze verworven rechten afhankelijk zijn van de vervulling van beperkende voorwaarden die verder gaan dan de EU-voorschriften", zodat "verschillende ingenieurs die niet aan deze nieuwe voorwaarden van de Portugese wetgeving voldoen, hun rechten op vrij verkeer beperkt zullen zien".