"Dit is de eerste staatsbegroting die door de Portugezen wordt goedgekeurd", verklaarde de leider van de uitvoerende macht, in een toespeling op de politieke crisis die werd geopend met de mislukking van het vorige begrotingsvoorstel en de daaropvolgende vervroegde parlementsverkiezingen die de PS met een absolute meerderheid won.

António Costa sloot de mogelijkheid van een terugkeer naar steenkool als antwoord op de huidige energiecrisis volledig uit en verdedigde de doelstellingen in het voorstel van de regering voor de staatsbegroting van 2022, dat op 28 en 29 april in het parlement zal worden besproken.

Geen tijdelijke begroting

Wat de staatsbegroting betreft, wees António Costa het vooruitzicht af dat het om een voorstel voor zes maanden zou gaan, met als tegenargument dat verschillende maatregelen terugwerkende kracht zullen hebben tot 1 januari, en hij vond het normaal dat de oppositie er kritiek op had.

"Wij hebben toegezegd dat wij, zodra wij verkozen zijn, precies dezelfde begroting zouden indienen, namelijk de oorspronkelijke, maar dan wel met alle toezeggingen die wij in de onderhandelingen met de PCP hadden gedaan - en desondanks heeft de PCP haar negatieve stem gehandhaafd".

António Costa hield later vol dat het begrotingsvoorstel "het inkomen, vanaf het begin van alle gepensioneerden tot 1.108 euro, dat een buitengewone verhoging zal kennen, aanzienlijk zal verhogen" en dat het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal worden uitbetaald.

Goede prognose

Wat betreft het feit dat de belangrijkste internationale instellingen voor Portugal een lager groeiniveau voorspellen dan in het begrotingsvoorstel is voorzien, stelde António Costa dat "het uitgangspunt" voor de uitvoering van de begroting van dit jaar "veel beter is dan voorzien".

"Het voorspelde tekort was 4,3% en het werd 1,9%. Het uitgangspunt is eerlijk gezegd beter. In juni zullen we dus beginnen met de voorbereiding van de begroting voor volgend jaar", zei hij.

Wat het inflatieverschijnsel betreft, haalde de leider van de uitvoerende macht de prognoses van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan die "opnieuw bevestigden dat we momenteel een buitengewone piek van inflatie meemaken, die niet zal aanhouden".

"De inflatie wordt in Portugal op 4% voorspeld en voor 2023 raamt [het IMF] 1,5%, dat wil zeggen, een zeer aanzienlijke daling reeds volgend jaar. Er zijn andere instellingen die minder optimistisch zijn, maar de Europese Centrale Bank (ECB) wijst op hetzelfde traject, met dien verstande dat we in de eurozone zullen neigen naar stabilisatie met een inflatie van rond de 2% ", beweerde hij.

"Ondanks alles zijn wij het derde of vierde land in de Europese Unie met een lagere inflatie, juist dankzij het energiebeleid en de maatregelen die in oktober zijn genomen om de prijsstijging te beheersen. In de komende maanden moeten we zeer krachtig optreden tegen de prijsvorming. In die zin hoop ik dat de Assemblée van de Republiek aanstaande vrijdag reeds haar goedkeuring zal hechten aan de verlaging van de belasting op aardolieproducten (ISP) met een bedrag dat gelijk is aan hetgeen men voornemens was aan BTW-verlaging te doen", zei hij.

Geen terugkeer naar steenkool

António Costa achtte het ook van essentieel belang dat het voorstel van Portugal en Spanje, om besmetting van de elektriciteitsprijs door die van gas te voorkomen, spoedig door de Europese Commissie wordt goedgekeurd.

"Maar het zou absurd zijn om terug te keren naar steenkool. Portugal moet de energietransitie versnellen", voegde hij eraan toe.