Dit zijn enkele van de belangrijkste actievoorstellen die zijn opgenomen in het laatste evaluatieverslag van de uitvoering door Portugal van het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, dat door GRETA is gepubliceerd.

In het verslag wordt opgemerkt dat de Portugese autoriteiten in de periode 2016-2020 1.152 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel hebben geïdentificeerd, van wie de meesten werden uitgebuit in de landbouwsector. Portugal blijft in de eerste plaats een land van bestemming van slachtoffers van mensenhandel, maar het is ook een land van herkomst en doorreis.

Welkome ontwikkelingen

GRETA verwelkomt de verdere ontwikkeling van het Portugese beleids- en institutionele kader voor de aanpak van mensenhandel, waaronder de aanneming van het vierde nationale actieplan tegen mensenhandel, de oprichting van een nieuw nationaal verwijzingsmechanisme voor kinderen, en het toegenomen aantal multidisciplinaire teams voor de ondersteuning en bescherming van slachtoffers.

Hoewel GRETA de toename van het aantal onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen voor mensenhandel toejuicht, is het bezorgd dat hun aantal laag blijft in vergelijking met het aantal geïdentificeerde slachtoffers en vraagt het de autoriteiten om bijkomende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat mensenhandelzaken proactief worden onderzocht, vervolgd en tot doeltreffende sancties leiden.

GRETA dringt er nogmaals bij de Portugese autoriteiten op aan om in de wet op te nemen dat slachtoffers van mensenhandel niet worden gestraft voor strafbare feiten waartoe zij werden gedwongen, en om richtsnoeren op te stellen voor politieambtenaren en aanklagers over deze bepaling.

In het verslag wordt ook nagegaan welke vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van een aantal eerdere aanbevelingen van GRETA. Hoewel GRETA de stappen toejuicht die zijn genomen om mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting te voorkomen en te bestrijden, is het van mening dat de autoriteiten het wetgevend en operationeel kader moeten blijven aanpassen om mensenhandel in onderaannemingsbedrijven effectief te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Doeltreffende procedures

Bovendien dringt de GRETA er bij de Portugese autoriteiten op aan effectieve procedures op te zetten voor de identificatie van slachtoffers van mensenhandel onder aanvragers van internationale bescherming.

Hoewel de GRETA erkent dat Portugal in de loop der jaren zijn opvangcapaciteit voor slachtoffers van mensenhandel heeft uitgebreid, spoort zij de autoriteiten aan ervoor te zorgen dat er voldoende overheidsmiddelen worden uitgetrokken voor het runnen van opvangcentra.

Ten slotte dringt het GRETA er bij de Portugese autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat slachtoffers van mensenhandel in de praktijk tijdig gebruik kunnen maken van het recht om een verblijfsvergunning te krijgen wanneer hun persoonlijke situatie dit rechtvaardigt of wanneer zij met de autoriteiten samenwerken in strafrechtelijke onderzoeken of procedures.