Door de toetreding tot het nieuwe systeem van elektronische belasting vanaf 1 juli zullen emigranten die in landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte wonen, worden vrijgesteld van de verplichting van een fiscaal vertegenwoordiger, aldus het ministerie van Financiën vandaag.

"Portugese belastingplichtigen die buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein [Europese Economische Ruimte] wonen, kunnen zich vanaf 1 juli aansluiten bij het nieuwe systeem op het portaal van Financiën", aldus het ministerie van Financiën in een verklaring.

Met deze regeling kunnen alle belastingbetalers die buiten deze landen wonen, afzien van de noodzaak om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen, aldus dezelfde informatie.

Belastingplichtigen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen in de tweede helft van 2022 toetreden tot het elektronische systeem op de portaalsite van Financiën.

"Indien zij er echter de voorkeur aan geven niet tot dit systeem toe te treden, kunnen zij tot 31 december 2022 een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen, zonder enige sanctie", aldus het ministerie van Financiën, dat zegt dat de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen tot het einde van deze maand wordt opgeschort voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

De aanstelling van een fiscaal vertegenwoordiger is verplicht voor alle houders van een fiscaal identificatienummer (TIN) die in landen buiten de Europese Unie (EU) wonen. Als gevolg van Brexit geldt dit nu ook voor Portugese emigranten die in het Verenigd Koninkrijk wonen.

De toetreding tot dit systeem kan worden gedaan op het portaal van Financiën.

Belastingplichtigen die in het buitenland wonen en geen fiscale relatie met het land onderhouden, zijn nu vrijgesteld van de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal aan te wijzen, aldus het ministerie.

In een recent verspreide brief over de verduidelijking van procedures met betrekking tot de fiscale vertegenwoordiging van niet-ingezetenen, waartoe persbureau Lusa toegang had, geeft de belasting- en douaneautoriteit (AT) nadere bijzonderheden over de situaties waarin de belastingbetaler is vrijgesteld van de verplichting een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen.

"Een burger die, cumulatief, geen fiscaal domicilie heeft in Portugal of in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor de fiscale status van ingezetene, niet belastingplichtig is in het licht van de bepalingen van lid 3 van artikel 18 van de LGT en niet onderworpen is aan de naleving van verplichtingen of voornemens is rechten uit te oefenen bij de belastingadministratie, is niet verplicht een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen", zo luidt het document.

"Bij de inschrijving en toekenning van een TIN aan een onderdaan of een buitenlandse burger, als niet-ingezetene, met een adres in een derde land, d.w.z. een land dat niet tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) behoort, is het niet verplicht een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen", zo luidt het verder.

In het document wordt erop gewezen dat de aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger verplicht wordt "indien de betrokkene, nadat hem of haar als niet-ingezetene een NIF is toegekend en hij of zij in een derde land verblijft, het voorwerp wordt van een rechtsbetrekking op belastinggebied, namelijk indien hij of zij eigenaar is van een voertuig en/of onroerend goed dat geregistreerd/gelegen is op Portugees grondgebied, een arbeidsovereenkomst aangaat op Portugees grondgebied of een activiteit als zelfstandige uitoefent op Portugees grondgebied".

Evenzo moeten "burgers die verklaren in een derde land te wonen en die onderworpen zijn aan een fiscale legale relatie, een fiscaal vertegenwoordiger (natuurlijke of rechtspersoon) aanwijzen", wanneer zij een fiscale relatie hebben, d.w.z. wanneer zij eigenaar zijn van een auto of onroerend goed, een arbeidsovereenkomst hebben of als zelfstandige werkzaam zijn op Portugees grondgebied.

"In deze situaties moet de aanwijzing van de fiscaal vertegenwoordiger geschieden binnen 15 dagen na de adreswijziging naar een derde land", aldus het document.