"Vi räknar med att i slutet av augusti kommer vi att kunna ha regionala program som ska godkännas på regional nivå. Sedan, fram till slutet av året, kommer vi att ha de subregionala planerna för var och en av de fem regionerna", säger AGIF:s ordförande Tiago Oliveira, inom ramen för PNGIFR:s nationella handlingsprogram (PNA), som endast är inriktat på fastlandet, med en tidshorisont på 2020-2030 och en total budget på cirka 7 miljarder euro.

I en intervju med nyhetsbyrån Lusa försvarade Tiago Oliveira behovet av att garantera "nationell/regional samstämmighet", där de regionala aktörerna bygger upp lösningen för sina territorier, eftersom det PNA, som utarbetats av AGIF och som var föremål för offentligt samråd fram till i söndags, föreslår fyra nivåer av styrning: nationell, regional, subregional och kommunal.

"Sedan kommer varje region att göra sina subregionala planer för enheterna, kommunerna, skogsproducenternas organisationer, alla människor som bor där, och säga: här är prioriteringen att lösa antändningsproblemet, här är prioriteringen att ha ytterligare en brandbil", förklarade skogsingenjören, som är specialiserad på hantering av brandrisker och styrning.

När programmet nu tar form och får en enhetlig karaktär på regional och subregional nivå, innebär AGIF:s roll - ett offentligt institut som står under premiärministerns överinseende och tillsyn - att "säkerställa denna anpassning, övervakning och information till den politiska makten" för att undvika att avvika från PNA:s mål, bland annat för att möjliggöra utmaningen att "Portugal ska vara skyddat från allvarliga bränder på landsbygden" år 2030.

På kommunal nivå kommer de kommunala planerna för försvaret av skogen mot bränder (PMDFCI), som "2018 var 90 procent av dem konstituerade och godkända", som ett resultat av AGIF:s arbete, "att få en mer verkställande och mer operativ formulering".

"De byter inte bara namn, vilket är de kommunala genomförandeplanerna, utan planeringen blir mer taktisk och operativ", sade Tiago Oliveira och hänvisade till att de kommer att övervakas årligen på kommunal nivå, med hänsyn till vad grannkommunen gör.

I detta sammanhang planeras en övergångsperiod för kommunerna, som kommer att vara "två, tre års förändring", genom översynen av det nationella systemet för försvar av skogen mot bränder (SNDFCI), enligt AGIF:s förslag.