Initiativet har sin grund i det faktum att Portugal hittills inte har ratificerat protokollet till det avtal som undertecknades av de två länderna i maj 2019.

Under Magdalena Anderssons förmyndarskap beslutade den svenska regeringen att lägga fram ett lagförslag till parlamentet där man föreslår att dubbelbeskattningsavtalet ska sägas upp, och informerade den portugisiska regeringen om att det kan upphävas om Portugal ratificerar protokollet om ändring av avtalet innan parlamentet röstar om diplomet.

Protokollet undertecknades 2017 av Portugals och Sveriges finansministrar som införde ändringar av avtalet för att undvika dubbelbeskattning mellan de två länderna, nämligen när det gäller beskattning av pensioner för svenskar som gör det möjligt för migranter som har flyttat till Portugal och som omfattas av skattesystemet för personer som inte har hemvist i Portugal (RNH) att dra nytta av full skattebefrielse vid pensionering.

I praktiken, och om protokollet ratificeras av båda länderna, kommer det att ge Sverige tillbaka rätten att bedöma pensioner från och med den 1 januari 2023 - eller i januari 2022 när det gäller pensionärer som är bosatta i Portugal och vars pensioner betalas ut av Sverige enligt RNH-systemet och som inte väljer den schablonmässiga skattesats på 10 procent som infördes i den portugisiska statsbudgeten för 2020 (OE2020).

Om Portugal inte ratificerar avtalet har den svenska regeringen för avsikt att avsäga sig avtalet för att undvika dubbelbeskattning. Sverige skulle kunna börja beskatta pensioner för sina medborgare som är bosatta i Portugal från och med den 1 januari 2022.

Utan att kommentera den 10-procentiga skattesatsen för pensioner som omfattas av NHR-systemet (som är frivillig eftersom förmånstagarna kan välja att behålla undantaget till och med de tio år som programmet beviljar) innehåller pensionsskatten inom ramen för NHR inget progressivt inslag, i motsats till vad som gäller för det allmänna system som är i kraft i Portugal för beskattning av denna typ av inkomst.

Skillnaden mellan programmet för personer utan hemvist och den allmänna beskattningen i Portugal innebär att NHR är ett särskilt system som är särskilt inriktat på att locka svenska pensionärer som kommer till Portugal för att dra nytta av denna skatteförmån. Svenska regeringskällor betonar att Sverige under dessa omständigheter inte är villigt att ge upp sina beskattningsrättigheter som garanteras enligt svensk lagstiftning. Den standardskattesats som Sverige tillämpar på pensioner är 25 %. För det svenska finansministeriet bör skatteavtalen syfta till att undvika dubbelbeskattning, inte ge möjlighet till skatteplanering.

Dennis Swing Greene är ordförande och internationell skattekonsult för euroFINESCO s.a. www.eurofinesco.com