Under denna period har PSP också genomfört 996 informationsinsatser med 2 067 personer närvarande, säger polisen i ett uttalande, som liksom tidigare år utvecklar denna nationella operation, som pågår från den 1 februari till den 31 oktober och består av "två olika faser".

Den första fasen, kallad Alpha, ägde rum mellan den 1 februari och den 14 maj och var inriktad på medvetandehöjande åtgärder bland befolkningen samt inspektionsåtgärder med skogsägare och/eller ägare av landsbygdsmark, främst i de områden som definierats som prioriterade när det gäller övervakningen av bränslehanteringen.

Bravo-fasen har pågått sedan den 15 maj och kommer att avslutas den 31 oktober, säger PSP och tillägger att under denna fas kommer förebyggande åtgärder och aktiv övervakning att genomföras i landsbygds- och skogsområden samt i mellanliggande områden som anses vara i riskzonen.

Sedan den 1 februari har mer än 3 000 patruller genomförts av poliser som ingår i miljöskyddsbrigaderna (BRIPA), som skapades av PSP 2006 med det särskilda uppdraget att ta itu med miljöfrågor, och som huvudsakligen har genomfört dessa upplysnings- och övervakningsåtgärder.

"Även om BRIPA:s arbete är inriktat på miljöfrågor är alla poliser engagerade i att förebygga och övervaka potentiella risker för att utlösa eller sprida bränder på landsbygden och framför allt inta en förebyggande och utbildande hållning gentemot ägarna av skogs- och landsbygdsmark, och har utfört 3 139 patrulleringar sedan den 1 februari", säger PSP.