I ett uttalande som upplästes av ordföranden för TC, João Caupers, förstod domarna att reglerna skulle leda till en "begränsning av de grundläggande rättigheterna till korrespondensensens och kommunikationens okränkbarhet och skyddet av personuppgifter i samband med datoranvändning, som särskilda uttryck för rätten att förbehålla sig privatlivets intimitet, på ett sätt som är skadligt för personlighetsprincipen".

Till grund för domen från TC-domarna ligger normerna i artikel 5 i dekret 167/XIV från republikens församling, som inför ändringar av artikel 17 i lagen om cyberbrottslighet.

I den nuvarande versionen av det rättsliga systemet för beslag av e-post och liknande kommunikationsuppgifter anges att detta är "en domares exklusiva behörighet", medan det dokument som godkänts i parlamentet endast hänvisar till den "behöriga rättsliga myndigheten", en beteckning som även kan innefatta det offentliga ministeriet (MP).

Enligt den not som João Caupers läste upp för medierna "finns det fortfarande relevanta ändringar" när det gäller definitionen av föremålet för beslag och hänvisningen till artikel 179 i straffprocesslagen, som omfattar det rättsliga systemet för beslag av korrespondens.

Marcelo Rebelo de Sousa begärde den 4 augusti att TC skulle göra en förebyggande abstrakt inspektion. I en not som publicerades på webbplatsen för republikens ordförandeskap sade statschefen då att "lagstiftaren tog tillfället i akt att ändra normer som inte direkt berörs av EU-direktivet".

Avsaknaden av en domares förhandskontroll när det gäller att beordra eller godkänna beslag av kommunikation är, enligt presidenten i den begäran som skickats till den tjeckiska domstolen, en ändring som "inte bara utgör en 'justering' utan en väsentlig förändring av paradigmet för tillgång till innehållet i elektronisk kommunikation, under förutsättning att denna tillgång i första hand tillhör det offentliga ministeriet, som först i efterhand överlämnar den till domaren".