I ett uttalande sade det slovenska roterande EU-ordförandeskapet att "rådet har i dag gett sitt slutliga godkännande till en fond som ska hjälpa medlemsstaterna att hantera de negativa konsekvenserna av brexit".

Fonden uppgår till totalt 5,4 miljarder euro som ska delas mellan de 27 EU-länderna och tar hänsyn till betydelsen av handelsutbyte, fiske i Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon och även grannförbindelserna för de regioner som har en havsgräns mot Storbritannien.

För Portugals del har 81,3 miljoner euro beräknats på grundval av handeln med varor och tjänster med Förenade kungariket och fisket i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon.

Enligt EU kommer fonden att "hjälpa de mest drabbade regionerna, sektorerna och samhällena att täcka extra kostnader, kompensera för förluster eller bekämpa andra negativa ekonomiska och sociala effekter som är en direkt följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen", och betonar att det är ett "särskilt och punktligt instrument för nödsituationer".

Syftet är att "stödja offentliga och privata företag som drabbas av störningar i handelsflödena, inklusive nya kostnader i samband med tullkontroller och administrativa formaliteter", säger rådet och tillägger att brexit "har skapat en situation utan motstycke".

Bland de planerade åtgärderna finns stöd till små och medelstora företag, samhällen och regionala och lokala organisationer, inklusive småskaligt kustfiske som är beroende av fiskeverksamhet i brittiska vatten, samt främjande av skapande av arbetstillfällen och återintegrering på arbetsmarknaden för återvändande EU-medborgare.

Åtgärder som genomförs mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2023 kommer att få stöd för att täcka utgifter som uppstått före övergångsperiodens slut.

Fonden på 5 miljarder euro beslutades förra året av EU:s ledare som en del av budgeten för 2021-2027.

Större delen av fonden (4,3 miljarder euro) kommer att göras tillgänglig för de 27 medlemsstaterna som förfinansiering i tre årliga delbetalningar - 2021, 2022 och 2023 - och resterande medel kommer att göras tillgängliga 2025, efter en utgiftsanalys.