"Detta förslag har skickats till ekonomiska aktörer inom båda sektorerna, för en publik av intresserade parter", säger tillsynsmyndigheten i ett uttalande och tillägger att "målet är att säkerställa större flexibilitet i marknadens funktion, utan ökade kostnader eller risker för energikonsumenterna".

De föreslagna åtgärderna - som bör vara i kraft fram till slutet av första halvåret 2022 - "gör det också möjligt att undvika problem med leverantörernas utträde från marknaden och att säkerställa en enklare tillgång till energiförsörjning".

"Samtidigt bevarar de konkurrensen på energimarknaden och begränsar eventuella negativa effekter på liberaliseringen av sektorn genom en lämplig begränsning av eventuella systemrisker", heter det vidare i rapporten.

ERSE förklarar att förslagen med "extraordinära åtgärder" i det nationella elsystemet (SEN) och i det nationella gassystemet (SNG) som skickades till de ekonomiska aktörerna är ett resultat av "den nuvarande situationen på energimarknaderna, både nationellt, iberiskt och europeiskt".

"Funktionssättet på grossistmarknaderna för el och naturgas uppvisar en upprepad förekomst av historiskt höga priser och i värden som förenklat sett är mer än tre gånger högre än de som registrerades i början av 2021 och under tidigare år".

Enligt tillsynsmyndigheten "påverkar denna prisökning utan motstycke och höga volatilitet i hög grad verksamheten hos de flesta aktörer inom sektorn, särskilt leverantörer som genom sin särskilda verksamhet säkerställer sambandet mellan grossist- och detaljhandelsriktmärkena på energimarknaden".

"ERSE har alltid varit aktivt engagerad i att genomföra en sund modell för avreglering av el- och naturgassektorerna, och på ett samordnat sätt främja försvaret av konsumenternas intressen och främjandet av konkurrensen på marknaden, till stor del genom nya aktörers inträde".

Faktum är att "en mycket stor del av motivationen för genomförandet av avtalsmekanismer och motsvarande främjande av likviditet var just inriktad på denna utveckling av marknaden".

I det nuvarande sammanhanget säger ERSE att de föreslagna extraordinära åtgärderna syftar till att "minska den effekt som den allvarliga prissituationen på grossistmarknaden har på den portugisiska marknaden, genom att i möjligaste mån förhindra förlust av mångfald på grund av att agenter lämnar marknaden" och genom att begränsa "risksystemen".

Regulatorn förtydligar att dessa åtgärder "har en kortsiktig tidsmässig inriktning och innebär inte en ökning av riskerna eller bördorna för el- eller naturgasförbrukarna".

På medellång och lång sikt "kommer marknadsaktörernas naturliga anpassning att vid behov omorientera sina respektive prestationer, vilket motiverar att de nu planerade åtgärderna har en begränsad tidsmässig räckvidd, fram till slutet av första halvåret 2022".