I ett uttalande tillägger UMinho att studien, som undertecknats av Jorge Martins Ribeiro från juridiska fakulteten, också drar slutsatsen att den nuvarande lagen "är ineffektiv" och "skyddar inte" dem som utövar prostitution och föreslår "brådskande ändringar" i strafflagen.

"Det är hyckleri som dominerar debatten, och förbuden riktar sig mot de mest utsatta och sårbara", konstaterar forskaren.

Jorge Martins Ribeiro motsätter sig att lagstiftaren förväxlar dem som utövar prostitution med dem som är offer för sexuellt utnyttjande, liksom han beklagar att lagstiftaren i slutändan delegerar organiseringen av sexarbete till sexuella exploatörer.

Därför föreslår han "brådskande" ändringar i strafflagen, t.ex. att uttrycket "barnprostitution" tas bort, med hänvisning till att det handlar om sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Han föreslår också en ändring av artikel 169.1 i strafflagen om brottet enkel koppleri, som han anser vara grundlagsstridig.

I artikeln står det att "den som yrkesmässigt eller i vinstsyfte uppmuntrar, gynnar eller underlättar en annan persons utövande av prostitution straffas med fängelse i sex månader till fem år".

Jorge Martins Ribeiro anser att den "avskaffningsmodell" som gäller i Portugal sedan 1983 är ineffektiv.

"Prostitutionen har inte avskaffats, eftersom den aldrig har avskaffats, den sprider sig på gatorna, på trottoarerna, växelvis i husen, i hemmen och i tusentals dagliga annonser på Internet och i medierna", hävdar han.

Temat om legalisering av prostitutionen låg till grund för Jorge Martins Ribeiros doktorsavhandling, som nu publicerats i en bok.

Med titeln "From the law of desire to the desire for the law - discussion of the legalisation of prostitution as a service provision in the Portuguese legal system" korsar avhandlingen områdena sociologi, psykologi och medicin samt konstitutionell rätt, straffrätt, civilrätt, arbetsrätt, skattelagstiftning, social trygghet och mänskliga rättigheter.

Den jämför också den rättsliga ramen i elva länder och utvärderar internationella lagar och rekommendationer, t.ex. de som FN-organ, Världshälsoorganisationen och Internationella arbetsorganisationen har utfärdat om utövandet av prostitution. Den innehåller också statistik om hjälp till olaglig invandring, människohandel och deras respektive syften (sexuellt arbete, jordbruksarbete, byggnadsarbete) efter kön och verksamhet, mellan 2014 och 2019.

"Uppgifterna visar att majoriteten av den portugisiska befolkningen är för att legalisera utövandet av prostitution, vilket också är anledningen till att det är absolut nödvändigt att lagstiftaren erkänner det som sådant och skiljer det från sexuella exploateringsmetoder, som verkligen är kriminella", betonar utredaren.