Vad är DAC?

EU:s medlemsstater har nu arbetat enligt direktivet om administrativt samarbete (DAC) i ett decennium, som föreskriver spontant, automatiskt och på begäran utbyte av information. Det har funnits sex tillägg till DAC, som var och en har utökat omfattningen av den information som ska rapporteras. DAC6, som har varit i kraft sedan den 25 juni 2018 och som kräver full efterlevnad sedan den 1 juli 2020, kräver att mellanhänder och skattebetalare rapporterar alla gränsöverskridande transaktioner som involverar minst en EU27-stat. Om DAC6 inte följs kan det leda till betydande böter och öka ryktesrisken för företag, privatpersoner och förmedlare.

DAC:s (1-6) tillämpningsområde omfattar automatiskt utbyte av:

- Icke-finansiell och finansiell redovisningsinformation,

- förhandsavgöranden om gränsöverskridande skattefrågor och förhandsöverenskommelser om prissättning.

- Rapportering land för land.

- Information om bekämpning av penningtvätt.

DAC definierar mellanhänder som "initiativtagare" och "tjänsteleverantörer". Promotorer är de som utformar, marknadsför och genomför skatteplaneringsstrategier, t.ex. skatterådgivare och juridiska rådgivare. Tjänsteleverantörer är de som hjälper eller ger råd till skattebetalare i samband med gränsöverskridande transaktioner och kan omfatta revisorer, finansiella rådgivare, revisionsbyråer, banker, kapitalförvaltare, investeringsrådgivare och portföljförvaltare.

Varför var DAC6 nödvändigt?

DAC6 ansågs nödvändigt på grund av att EU-medlemsstaternas skatteintäkter minskade till följd av ökad rörlighet för människor och kapital. Skandalen med Panamadokumenten - ca 11,5 miljoner läckta konfidentiella finansiella dokument - och andra anmärkningsvärda läckor, t.ex. de nyligen publicerade Pandoradokumenten, avslöjade bevis för enorma skattebedrägerier och skatteflyktssystem.

Vad har hänt sedan DAC trädde i kraft?

EU:s medlemsstater har hittills haft svårt att genomföra automatiskt utbyte av gränsöverskridande transaktioner på grund av den stora mängd uppgifter som ska rapporteras. Även om uppgifterna finns tillgängliga har medlemsstaterna inte tillräcklig kapacitet att behandla och automatiskt rapportera dem. Europaparlamentet har inte fått tillgång till de dokument som krävs för att korrekt bedöma genomförandet av DAC-lagstiftningen.

Vilka konsekvenser får DAC för enskilda personer?

Till följd av medlemsstaternas oförmåga att uppfylla sina angivna skyldigheter att automatiskt utbyta information kan privatpersoner med högt nettoförmögenhet, som kan ha betydande gränsöverskridande transaktioner, komma att ställas inför ytterligare skatteutredningar, vilket kan leda till att deras gränsöverskridande verksamhet begränsas avsevärt. Dessutom kan det finnas en ökad risk för anklagelser om skattebedrägeri i de fall då det rör sig om äkta och laglig skatteplanering och skattebegränsande åtgärder.

Påföljder enligt DAC

I DAC anges att medlemsstaterna, för att förbättra möjligheterna till effektivitet, bör införa sanktioner mot enskilda personer och mellanhänder för bristande efterlevnad, vilka bör vara proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna får själva bestämma hur stora sanktionsbelopp och vilka villkor som ska gälla för sanktioner. En undersökning [1] av Deloitte i mars 2020 visade att böterna kan ligga mellan 5 000 och 5,8 miljoner euro.

Vad är nästa steg för DAC?

I Europaparlamentets rapport om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder som måste övervinnas, som offentliggjordes den 3 juni 2021, dras slutsatsen att medlemsstaternas vägran att ge tillgång till verkställighetshandlingar "måste bestridas" och kommissionen uppmanas att genomföra en omfattande översyn av DAC-ramen så snart som möjligt. Dessutom måste mer göras för att se till att medlemsstaterna följer befintlig lagstiftning och verkställer sanktioner vid bristande efterlevnad.

Finansiell rådgivning från Blacktower Financial Management

Skatterapportering är sällan okomplicerad och investerare som ägnar sig åt gränsöverskridande transaktioner måste vara tydliga med sina rapporteringsskyldigheter enligt DAC. Blacktower Financial Managements förmögenhetsrådgivare kan bedöma din situation och hjälpa dig att identifiera kvalificerade transaktioner och följa all relevant skattelagstiftning. Vi arbetar i partnerskap med dig och eventuella andra tjänsteleverantörer för att se till att du förstår och uppfyller dina rapporteringsskyldigheter. Din dedikerade rådgivare kan hjälpa dig med skatteplanering, investeringsstrategi, pensionsplanering och diskretionär fondförvaltning. Vi kommer regelbundet att se över din situation för att hjälpa dig att minimera dina skatteskulder. Kontakta en av företrädarna på vårt kontor i Lissabon i dag för en kostnadsfri diskussion utan förpliktelser.

Blacktower i Portugal

Blacktowers kontor i Portugal kan hjälpa dig att förvalta din förmögenhet på bästa sätt. För mer information kontakta ditt lokala kontor.

Antonio Rosa är biträdande direktör på Blacktower i Lissabon, Portugal.

Blacktower Financial Management har tillhandahållit expertrådgivning för förmögenhetsförvaltning på plats i Portugal under de senaste 20 åren. Vi kan hjälpa till med specialiserad, oberoende rådgivning för att säkra din ekonomiska framtid. Kontakta oss på (+351) 214 648 220 eller skicka ett e-postmeddelande till info@blacktowerfm.com.

Detta meddelande är baserat på vår förståelse av nuvarande skattelagstiftning och praxis som kan komma att ändras och är inte avsett att utgöra, och bör inte tolkas som, investeringsrådgivning, investeringsrekommendationer eller investeringsforskning. Du bör söka råd hos en professionell rådgivare innan du inleder någon finansiell planering.