Regeringen har nu fram till den 11 januari 2022 på sig att genomföra överföringar av befogenheter i administrativa frågor och frågor som rör den inre säkerheten.

I examensbeviset fastställs att SEF:s nuvarande administrativa befogenheter i fråga om utländska medborgare nu utförs av den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA) och av institutet för register och notarier (IRN).

Enligt lagen måste regeringen inom 60 dagar lägga fram det diplom som skapar APMA, en administrativ tjänst med särskilda befogenheter.

APMA kommer att ha "till uppgift att genomföra den offentliga migrations- och asylpolitiken, dvs. att reglera utländska medborgares inresa och vistelse på nationellt territorium och att avge yttranden om ansökningar om visering, asyl och flyktingars bosättning".

I lagen fastställs också att fram till ikraftträdandet av diplomet om inrättande av APMA "gäller de regler som styr SEF:s dator- och kommunikationssystem, inklusive de regler som rör den nationella delen av Schengens informationssystem och andra system som ingår i kontrollen av personers rörlighet, och att förvaltningen av dessa system sköts av en enhet för informationssäkerhetsteknik".

I examensbeviset fastställs också att det tillsammans med APMA ska inrättas ett rådgivande organ för migrations- och asylfrågor, som säkerställer att statliga myndigheter och icke-statliga organisationer är representerade, "vars stadgeenliga syfte främst är att försvara migranters, flyktingars och asylsökandes rättigheter, försvara de mänskliga rättigheterna eller bekämpa rasism och främlingsfientlighet, och som har till uppgift att avge de yttranden, rekommendationer och förslag som lämnas in till dem".

Överföring av ansvarsområden

Överföringen av befogenheter till IRN, som också kommer att ansvara för utländska medborgare med uppehållstillstånd i Portugal och för utfärdande av pass, kommer att fastställas i ett särskilt diplom som skall godkännas av regeringen.

Inom ramen för överföringen av polisiära befogenheter kommer GNR att ansvara för att "övervaka, inspektera och kontrollera sjö- och landgränserna", "agera i samband med tvångsutvisningar och rättsliga utvisningar av utländska medborgare inom sina behörighetsområden" och "se till att mobila kontroller och gemensamma operationer genomförs tillsammans med nationella säkerhetsstyrkor och -tjänster och spanska motsvarigheter".

PSP kommer i sin tur att integrera befogenheterna att "övervaka, inspektera och kontrollera flygplatsgränser och kryssningsterminaler" och "agera inom ramen för tvångsutvisningar och rättsliga utvisningar av utländska medborgare, inom de områden som omfattas av dess jurisdiktion".

PJ har förbehållna befogenheter när det gäller att utreda brott som rör stöd till olaglig invandring, sammanslutning av stöd till olaglig invandring, människohandel och andra brott med anknytning till dessa.

SEF:s åtskillnad mellan polisiära uppgifter och administrativa uppgifter i samband med invandrare förutses i regeringsprogrammet och tillkännagavs av ministern för inrikesförvaltning efter det att en ukrainsk medborgare dog i SEF:s lokaler på Lissabons flygplats, för vilket tre inspektörer dömdes.