I en kort notis som publicerades på presidentens webbplats beskrivs att diplomet om ändring av lag nr 37/2012 har antagits.

Lagdekretet godkändes av republikens församling den 5 november, med positiva röster från alla partier.

I lagförslagen i fråga föreslogs ändringar av blodgivarstadgan för att stoppa diskriminering av donatorer på grund av sexuell läggning och könsidentitet, efter klagomål om situationer som fortfarande kvarstår.

I den slutliga texten fastställs att "de som uppfyller objektivt, tydligt och proportionellt definierade kriterier för att komma i fråga och som respekterar principerna om konfidentialitet, rättvisa och icke-diskriminering, på uppdrag av hälsoministeriet" kan ge blod.

"De urvalskriterier som definieras i enlighet med det tidigare numret får inte diskriminera blodgivaren på grund av dennes sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck samt sexuella egenskaper", står det i texten.

Det definieras vidare att "det är blodcentralernas ansvar att se till att blodgivarna uppfyller alla behörighetskriterier och att dessa kriterier tillämpas objektivt, jämlikt och proportionellt på alla kandidater".

I samma artikel, som hänvisar till blodgivning, fastställs också att det portugisiska institutet för blod och transplantation "främjar utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med denna fråga, i enlighet med de kriterier och principer som fastställs i denna artikel".

I den slutliga texten fastställs också att det portugisiska institutet för blod och transplantation, "i samarbete med utbildningsinstitutioner", skall främja en årlig kampanj "för att uppmuntra unga människor att ge blod".

I oktober i år inledde Instituto Português do Sangue tre utredningar mot yrkesverksamma för påstådda diskriminerande metoder vid blodgivning till homosexuella män, och konstaterade att det inte finns några fakta som motiverar disciplinära överträdelser.