Enligt ett pressmeddelande från gemenskapens verkställande organ har Portugal delvis uppfyllt domen genom att utse 61 områden av gemenskapsintresse till särskilda bevarandeområden, "men har ännu inte antagit motsvarande förvaltningsplaner, inklusive mål och åtgärder för bevarande".

Portugal har nu knappt två månader på sig att svara på skrivelsen och vidta nödvändiga åtgärder, annars kan Bryssel hänskjuta ärendet till EU-domstolen och begära ekonomiska sanktioner.

I domen, som utfärdades den 5 september 2019 efter ett överträdelseförfarande, ansågs att "Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter" enligt habitatdirektivet genom att "inte utse 61 områden av gemenskapsintresse som erkänts av Europeiska kommissionen i kommissionens beslut 2004/813/EG av den 07 december 2004 [...] som särskilda bevarandeområden och genom att inte anta nödvändiga bevarandeåtgärder som uppfyller de ekologiska kraven för de olika typerna av naturliga livsmiljöer [...].