I början av vaccinationsprocessen i Portugal uppstod fall av felaktig vaccination, vilket ledde till att IGAS-institutet den 28 januari 2021 inledde en inspektionsprocess för genomförandet av den första fasen av denna plan för att kontrollera efterlevnaden av de regler och riktlinjer som gäller för administreringen av vaccinet mot Covid-19.

IGAS uppgav då att inspektionen i detta skede skulle omfatta de fem regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, sjukhusen, sjukhuscentralerna och de lokala hälsovårdsenheterna inom den nationella hälso- och sjukvården samt vissa enheter som utgör de centrala tjänsterna inom den nationella hälso- och sjukvården.

Inspektionen baserades på tre aspekter: kriterier för urvalet av personer som ska vaccineras inom de prioriterade grupperna, förfaranden för hantering av överskottsdoser och åtgärder för att förhindra slöseri.

Inspektionsresultaten har nu publicerats i IGAS nyhetsbrev och visar att totalt 272 enheter och hälsovårdsenheter från den offentliga, privata och sociala sektorn undersöktes, och att tio veckorapporter (interimsrapporter) och en övergripande rapport utarbetades.

Efter denna inspektion inleddes åtta klargörande processer, 41 utredningsprocesser och sex inspektionsprocesser.

Den allmänna inspektionen av hälso- och sjukvårdsverksamheten inrättade åtta inspektionsprocesser för att kontrollera förhållandena i kylkedjan vid vaccinationscentraler mot Covid-19.

I dessa åtta processer utfärdades 53 rekommendationer, uppger organisationen.

IGAS lyfter fram två rekommendationer, varav den ena syftade till att säkerställa att "den dagliga kontrollen av den kontinuerliga övervakningen av den inre temperaturen i kylutrustningen vid vaccinationscentralen gör det möjligt att systematiskt registrera och identifiera avvikelser i god tid, genom att fastställa parametrar som garanterar en omedelbar analys av de upptäckta incidenterna med rapportering till de farmaceutiska tjänsterna som ansvarar för vaccinets kylkedja".

Den andra rekommendationen syftar till att "se till att de maximala och minimala gränser som definieras i vaccinationscentralens 'datalogger' [dataregister] för identifiering av temperaturavvikelser överensstämmer med de gränser som fastställs i bestämmelserna från generaldirektoratet för hälsa och i de interna förfarandena (mellan 2ºC och 8ºC)".

IGAS uppger att man med denna åtgärd "säkerställde att vaccinationsprocessen, i den första fasen (där människor vaccinerades efter prioriterade grupper), genomfördes på ett öppet sätt, efter flera indikationer på olämpligt beteende som skapade en viss brist på förtroende hos medborgarna för hälsovårdsmyndigheterna".

Vid inspektioner av förhållandena i kylkedjan för vaccin försökte IGAS säkerställa "en god användning av offentliga resurser och säkerheten för de vaccinerade".

Oegentligheter i vaccinationsprocessen ledde till att samordnaren för vaccinationsplanen, Francisco Ramos, avskedades av "arbetsgruppen", som ersattes i tjänsten med viceamiral Gouveia e Melo.