Enligt det nationella statistikinstitutet (INE). Mellan januari och december förra året ökade den genomsnittliga ordinarie bruttolönen per arbetstagare - som inte omfattar semester- och julersättning och därför är mindre säsongsbetonad - med 3,1 % till 1 106 euro. Den genomsnittliga bruttogrundlönen ökade med 2 % till 1 039 euro.

Under 2021 som helhet var den totala ersättningen högre inom el-, gas-, ång-, varm- och kallvatten- och luftkonditioneringsverksamhet (3 091 euro) och inom finans- och försäkringsverksamhet (2 602 euro), till följd av ökningar på 0,8 % respektive 1,7 % jämfört med 2020, enligt INE.

Å andra sidan var den totala ersättningen lägre inom jordbruk, djurproduktion, jakt, skogsbruk och fiske (855 euro) och inom hotell- och restaurangverksamhet och liknande verksamhet (881 euro), men ökade med 5,3 % respektive 6,1 % jämfört med föregående år.

Förra året varierade den totala ersättningen mellan 885 euro (i företag med 1-4 anställda) och 1 686 euro (i företag med 250-499 anställda). I företag med 500 eller fler anställda var den totala ersättningen något lägre: 1 634 euro. Den genomsnittliga ersättningen per anställd i företag med 50-99 anställda (1 351 euro) låg närmast totalen för ekonomin (1 361 euro).

Den offentliga förvaltningens totala löner ökade med 0,7 % 2021, från 1 898 euro 2020 till 1 911 euro 2021. INE anger att denna ökning "var lägre än den som noterades föregående år (2,7 %) och den som observerades i den privata sektorn av ekonomin (4,3 % - från 1 193 till 1 245 euro)".

INE påpekar att "skillnaderna i genomsnittliga lönenivåer mellan den offentliga förvaltningen och den privata sektorn återspeglar bland annat skillnader i typen av arbete som utförs och i kvalifikationerna hos de arbetstagare som integrerar dem". Arbetstagare inom den offentliga förvaltningen har därför i genomsnitt högre utbildning.

Mellan 2014 och 2021 ökade den totala lönen med 16 % till 1 361 euro, och under samma period ökade den garanterade minimilönen per månad (RMMG) med 37,1 %.

Löneökningen avtar

Trots den ökning på mer än 3 % som observerades under hela 2021, om analysen endast görs under årets sista kvartal, kan man konstatera att trots att den genomsnittliga lönen har ökat med 1,9 % till 1 507 euro, innebär denna utveckling en avmattning. Dessutom innebär det en förlust av köpkraft: "I reala termer, med hänvisning till variationen i konsumentprisindexet, minskade den totala och ordinarie genomsnittslönen per arbetstagare med 0,5 % respektive 0,1 %", säger INE.

I december varierade den totala lönen mellan 932 euro inom jordbruk, djurproduktion, jakt, skogsbruk och fiske och 3 463 euro inom el, gas, ånga, varm- och kallvatten samt luftkonditionering.

På samma sätt varierade grundlönen också mellan 674 euro inom administrativ verksamhet och stödtjänster och 2 367 euro inom el, gas, ånga, varmt och kallt vatten samt luftkonditionering.