Efter flera domstolsavgöranden om semesterbostäder fastställde STJ den 22 mars ett prejudikat som kommer att påverka domstolar som står inför samma problem i framtiden. Prejudikatet kommer efter flera beslut, inklusive två olika domar från appellationsdomstolen i Porto och appellationsdomstolen i Lissabon.

Enligt Público fastställde STJ att permanent och tillfälligt boende (för turiständamål) inte längre kan samexistera i samma byggnad. Prejudikatet är inte bindande, men har ett stort inflytande på domstolarnas beslut.

Beslutet, som kommer att gälla för alla lokala boenden, följer på Porto-domstolarnas ståndpunkt, som ansåg att det var olagligt att använda en lägenhet för lokala boenden. Detta beslut bekräftades av appellationsdomstolen, som dömde de tilltalade att stänga lokalen och att betala ett dagligt vite på 150 euro från dagen för beslutet till dess att de upphör med sin verksamhet.

Dessutom medgav en av domarna bakom beslutet att man nu förväntar sig att fler sådana fall kommer att komma till domstolarna och kräva att dessa inrättningar stängs, eftersom många boende ofta klagar över buller på natten, smuts och slitage i gemensamma delar av byggnaden eller utomstående personers tillträde till garage.

På det hela taget säger chefen för den lokala boendeföreningen, Eduardo Miranda, till TSF att detta beslut inte kommer att göra någon skillnad, eftersom det är dyrt och långsamt att gå till domstol, och sedan 2018 finns det redan ett enkelt förfarande som gör det möjligt för bostadsrättsföreningar att begära att kommunerna stänger lokala boendeenheter på grund av buller.