Hela Europa höll på att återhämta sig från pandemins effekter när Ukraina attackerades av Ryssland. Sedan dess, nästan tre månader senare, har de ekonomiska konsekvenserna spridit sig över hela Europa. Portugal ligger dock fortfarande längst ner på listan över länder som är sårbara för denna konflikt.

"På grund av geografisk närhet och viktiga handelsförbindelser tynger kriget i Ukraina den europeiska ekonomin hårdare än andra stora ekonomier, som USA eller Kina. Inom EU har medlemsstaterna i sin tur olika grader av exponering för vissa av de kanaler genom vilka krigets effekter överförs", heter det i rapporten.

I ett diagram som Europeiska kommissionen har gjort framstår de baltiska länderna och de central- och östeuropeiska länderna som de mest sårbara. Orsaken till detta kan vara den höga energiintensiteten i deras ekonomier och Rysslands betydelse för handeln.

Bland de största medlemsstaterna är Polen det mest sårbara landet på grund av den höga exponeringen av handeln med Ryssland och den ryska energins betydelse för medborgarnas energiförbrukning. Polen följs av Nederländerna, Tyskland och Italien, vars exponering ligger i linje med det europeiska genomsnittet. "Fortfarande i de större ekonomierna är Frankrike och Spanien bland de minst utsatta", tillade de.

När det gäller de stora ekonomierna: "För Nederländerna har sårbarheten i stor utsträckning att göra med tillgångar och hushållens sårbarhet för höga energipriser, medan den för Italien och Tyskland återspeglar en kombination av den ryska gasimportens betydelse för den tillgängliga bruttoenergin, exponeringen för tillgångar och hushållens sårbarhet. Slutligen framstår Frankrike och Spanien i genomsnitt som de minst utsatta stora EU-medlemsstaterna", påpekas det i rapporten.

Portugal och Malta "avslutar rankningen" som de EU-medlemsstater som är minst utsatta för krigets effekter. Detta kan förklara varför den portugisiska ekonomin kommer att ha den snabbaste tillväxten (5,8 procent) år 2022, enligt Europeiska kommissionens prognoser som offentliggjordes den 16 maj, och samtidigt är det land som har den lägsta inflationen (4,4 procent).

I sin analys av den portugisiska ekonomin erkänner de europeiska experterna riskerna. Men "mot bakgrund av Portugals låga direkta exponering för den drabbade regionen är dessa risker mestadels indirekta och härrör från råvarupriserna, försörjningstryggheten och osäkerheten i den globala efterfrågan", förklarar Europeiska kommissionen.