Enligt den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed): "Med tanke på det totala antalet administrerade vacciner verkar det som om biverkningar av vacciner mot Covid-19 är sällsynta, med ungefär ett fall av tusen vaccinationer, ett stabilt värde över tid".

Enligt dokumentet har fram till den 31 maj cirka 24,1 miljoner vacciner mot SARS-CoV-2 coronavirus administrerats och 24 624 fall av biverkningar har registrerats, varav 7 956 ansågs allvarliga.

"Av de fall av biverkningar som klassificerats som allvarliga avser cirka 83 % situationer med tillfällig arbetsoförmåga (inklusive frånvaro från arbetet) och andra som anmälaren anser vara kliniskt betydelsefulla, oavsett om denne är hälso- och sjukvårdspersonal eller användare", angav Infarmed.

När det gäller det totala antalet allvarliga fall var 131 (0,5 %) dödsfall, som "inträffade i en grupp individer med en medianålder på 77 år", rapporten betonar också att dessa "händelser inte kan anses vara relaterade till ett vaccin mot Covid-19 bara för att de spontant rapporterades till det nationella systemet för läkemedelsövervakning".

"I den stora majoriteten av de rapporterade fallen där det finns information om klinisk historia och samtidig medicinering kan en dödlig biverkning förklaras av patientens medicinska historia och/eller andra behandlingar, dödsorsakerna är varierande och utan ett homogent mönster", hänvisar man i rapporten.