"Fönstret till 1,5 °C är fortfarande öppet, men det stängs snabbt, så det krävs brådskande klimatåtgärder", säger föreningen i ett uttalande där den hänvisar till en nyligen publicerad rapport från Climate Analytics.

Enligt rapporten är Europeiska unionens (EU) politik och den nyligen antagna strategin "REPowerEU" inte tillräcklig, men om EU ändrar vissa mål kan man uppfylla Parisavtalet och vissa av dess mål till och med tidigare än planerat.

"För att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen med 1,5 °C bör EU sträva efter att minska sina nettoutsläpp med 66-77 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, i stället för nuvarande 55 %", heter det i uttalandet.

Enligt Zero är denna ambition "tekniskt och ekonomiskt möjlig" om det också sker en snabb ökning av förnybar energi, främst baserad på vind- och solkraft, under de kommande decennierna.

I Portugals fall skulle minskningen av utsläppen behöva vara minst 61 procent till 2030 i förhållande till 2005 års nivåer, i stället för de nuvarande 55 procent som förutses i klimatramlagen.

Miljöorganisationen betonar också att "övergången till ett mer elektrifierat och effektivt energisystem gör det möjligt att snabbt eliminera fossila bränslen från energisystemet".

Målet är att förnybara energikällor ska stå för mellan 48 och 54 procent av den slutliga efterfrågan på energi år 2030 och mellan 92 och 100 procent av den slutliga efterfrågan på energi år 2050.

Zero nämner också införandet av grön vätgas för att avkarbonisera sektorer som är svåra att minska utsläppen, såsom långväga flyg- och sjötransporter, som en av de förändringar som är förenliga med 1,5 °C-målet för att uppfylla Parisavtalet.

En annan nyckelfaktor är "snabb elektrifiering av industri-, uppvärmnings- och transportprocesser, baserad på en snabb ökning av solcells- och vindkraftskapaciteten, och att uppnå ett helt förnybart energisystem senast 2040".

Enligt Climate Analytics-rapporten, som citeras av Zero, skulle det räcka med att öka den nuvarande installerade kapaciteten med 25 procent för att EU ska kunna genomföra dessa åtgärder.

Föreningen insisterar dock på att även om det redan finns verktyg som är tillgängliga och redo att användas i praktiken, så är "EU:s klimatåtgärder inte i linje med den ambitionsnivå som krävs för att uppfylla Parisavtalet".

Med särskild hänvisning till "REPowerEU"-strategin konstaterar de att de planerade åtgärderna innebär att mellan 280 och 770 miljoner ton koldioxid kvarstår och att de måste minskas för att EU:s klimatmål ska vara förenliga med gränsen för en temperaturökning på 1,5 °C.

Zero konstaterar också att alla scenarier som är förenliga med detta mål och som tillhandahålls i rapporten utvecklades före kriget i Ukraina och den efterföljande energikrisen.

"I det nuvarande sammanhanget är förnybar energi ännu mer kostnadseffektiv än i de analyserade scenarierna, och skälen för dess snabba utveckling är ännu starkare", betonar de.