Direktivet om plast för engångsbruk trädde i kraft den 3 juli 2019 och medlemsstaterna hade två år på sig att införliva lagstiftningen i nationell lagstiftning för att skyldigheterna enligt direktivet ska börja tillämpas i praktiken.

Alla medlemsstater, inklusive Portugal, införlivade dock inte direktivet inom tidsfristen, och EU:s verkställande organ skickade 16 formella underrättelser i januari.

Nio av dem har ännu inte meddelat alla de åtgärder som krävs för att säkerställa att direktivet införlivas fullt ut i deras nationella lagstiftning, och därför har motiverade yttranden skickats i dag.

Om Portugal inte meddelar att direktivet har införlivats fullt ut inom den nya tidsfristen på två månader kan Bryssel ta ärendet till EU-domstolen.

Enligt ett pressmeddelande från Europeiska kommissionen ansamlas plastprodukter för engångsbruk i hav, oceaner och stränder, och även om plast är ett praktiskt, användbart och värdefullt material orsakar plastavfall miljöskador och har en negativ inverkan på ekonomin.

Mer än 80 procent av det marina avfallet består av plast som orsakar skador på miljön, särskilt och direkt på havslevande djur och fåglar, och som, när de fragmenteras till mikroplaster, också kan hamna i människans näringskedja.