De 27 ländernas godkännande kommer efter att Europaparlamentet den 14 september i Strasbourg med stor majoritet (505 röster för, 92 röster emot och 44 nedlagda röster) godkände den nya lagstiftningen, som medlemsstaterna nu har två år på sig att införliva i nationell lagstiftning.

I direktivet fastställs förfaranden för att se om de nationella minimilönerna är tillräckliga, det främjar kollektiva förhandlingar om lönesättning och förbättrar den faktiska tillgången till minimilöneskydd för arbetstagare som har rätt till minimilön enligt nationell lagstiftning, till exempel genom en nationell minimilön eller kollektivavtal.

De medlemsstater som har nationella minimilöner måste upprätta ett förfarande för att fastställa och uppdatera dessa minimilöner i enlighet med en tydlig uppsättning kriterier.

Rådet och Europaparlamentet hade redan kommit överens om att uppdateringar av nationella minimilöner skulle ske minst vartannat år (eller högst vart fjärde år i länder som använder en automatisk indexeringsmekanism) och att arbetsmarknadens parter skulle delta i förfarandena för att fastställa och uppdatera nationella minimilöner.

"Ett budskap om hopp"

"När människor måste räkna sina slantar på grund av energikrisen är denna lag ett budskap om hopp. Minimilöner och kollektiv lönebildning är kraftfulla instrument som kan användas för att se till att alla arbetstagare får en lön som ger dem en anständig levnadsstandard", sade det nuvarande tjeckiska ordförandeskapet för EU:s råd i dag.

Denna lagstiftning föreslogs ursprungligen av Europeiska kommissionen i oktober 2020, och principen om tillräckliga minimilöner ingår i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som antogs i maj förra året under toppmötet i Porto, inom ramen för det portugisiska ordförandeskapet för EU:s råd under första halvåret 2021.