Elproduktionen har skett med hjälp av en blandning av mindre förorenande energiprodukter, och den starka minskningen av kolanvändningen är särskilt framträdande.

"År 2020, det år då Covid-19-pandemin inleddes, minskade den inhemska nettoenergianvändningen med 8,7 %, en kraftigare variation än minskningen av bruttonationalprodukten (BNP) med 8,3 % i reala termer. Ekonomins energiintensitet (förhållandet mellan intern energianvändning och BNP) minskade med 0,4 % (2019 hade den minskat med 3,1 %), vilket noterade det lägsta värdet i serien.

Under ett år som starkt präglades av pandemin - och de därmed sammanhängande restriktionerna - sjönk dock familjernas konsumtion av energiprodukter med 0,5 %, "en mindre intensiv minskning än den som noterades för den privata konsumtionen som helhet (-7,1 %), vilket bidrog till en ökning av den privata konsumtionens energiintensitet med 7,0 % och bröt den nedåtgående trenden som har pågått sedan 2015".

INE förklarar att elproduktionen "erhölls genom en 'mix' av mindre förorenande energiprodukter, med en kraftig minskning av kolanvändningen (-55,1 %) och ökningar av naturgas (+1,1 %) och framför allt förnybara energikällor (+9,2 %) som nådde den högsta nivån i serien sedan 2000, motsvarande 47 % av den totala elproduktionen".

"Under 2019 (det sista året med tillgänglig information för EU) var Portugal den medlemsstat som hade den tredje lägsta energiintensiteten i ekonomin, och förbättrade sig jämfört med 2018 med två positioner jämfört med andra medlemsstater", avslutar INE.