I ett uttalande uppgav ASAE att övervakningen på nationell nivå också ledde till att 25 förseelser inleddes, där en ekonomisk aktör inom sektorn fortfarande var ”delvis avbruten”.

Beslagen, värda mer än 3 500 euro, avser kött och vägningsinstrument, indikerar ASAE.

ASAE:s inspektionsverksamhet hade som huvudsyfte att kontrollera de särskilda kraven för verksamheten inom denna sektor, med särskild inriktning på kontroll av temperaturer och exponering för köttprodukter.

Kontrollen av tillhandahållandet av information till konsumenterna om livsmedel, särskilt information om ursprungsland eller härkomstort och obligatorisk märkning av nötkött, var ett annat av målen för den åtgärd som ASAE genomfört från norr till söder om landet.

Som de huvudsakliga brott som upptäckts framhåller ASAE bristande efterlevnad av allmänna och särskilda hygienkrav, bristande överensstämmelse med märkning av kött eller köttprodukter och bristande efterlevnad av den process eller de processer som bygger på HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Points).

ASAE varnar för att man kommer att fortsätta att utveckla inspektionsåtgärder inom hela det nationella territoriet, till förmån för ”sund och rättvis konkurrens mellan ekonomiska aktörer”, för att trygga livsmedelssäkerheten och konsumenternas hälsa.