Het parlement heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de regulering van en het toezicht op zwembaden in toeristische resorts, lokale accommodatie en ook privé-zwembaden voorstelt.

"Meer dan een jaar geleden heeft de DECO de beleidsmakers gewezen op de lacunes in de wetgeving op dit gebied en op de noodzaak van een wettelijk kader, wat zeer belangrijk is aangezien het aantal gevallen van verdrinking van kinderen in zwembaden toeneemt," wees de DECO.

Momenteel bestaat er alleen specifieke wet- en regelgeving voor sportzwembaden en waterparken, met name wat betreft vergunningverlening, bouwtechnieken en toezicht.

Wat zwembaden in toeristische resorts betreft, is de huidige wetgeving niet duidelijk. In feite zijn er alleen verplichtingen met betrekking tot reddings- en toezichtsvoorzieningen, aldus DECO.

Het wetsontwerp dat in het kader van deze wetgeving de inspecties van dit soort aquatische ruimten moest vastleggen, alsook de regeling van administratieve overtredingen in verband met deze materie, zijn nooit gepubliceerd.


Met betrekking tot zwembaden die geïnstalleerd zijn in lokale accommodaties (AL), voorziet de wettelijke regeling van deze toeristische ruimtes hier niet in, evenmin als wat gebeurt met betrekking tot privé-zwembaden. Ondanks deze lacune in de wetgeving, waarschuwt de DECO voor dezelfde bezwaren in verband met deze zwembaden, met de nodige aanpassingen.

In het besef van deze lacunes in de wetgeving hebben instanties zoals het Portugese Instituut voor Kwaliteit, het Directoraat-generaal Gezondheid of de Portugese Vereniging van Zwembadprofessionals reeds verscheidene aanbevelingen gedaan voor het ontwerp en de bouw van zwembaden en voor de veilige exploitatie daarvan. Deze procedures zijn echter nog niet verplicht.

"Het is met grote bezorgdheid dat DECO deze juridische leemte ziet", aldus de organisatie, vooral omdat deze nieuwe wet slechts een aanbeveling is. Hoewel ze tegemoet komt aan de bezorgdheden en eisen van DECO inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument, is ze niet verplicht.