Förordningen, som fastställer ett exceptionellt och tillfälligt system för ersättning av snabba antigentester (TRAg) för yrkesmässigt bruk, gäller till och med den 31 juli 2021, "utan att det påverkar en eventuell förlängning". Enligt förordningen är värdet av statens bidrag för genomförandet av TRAg 100 procent av det maximala pris som fastställts för ersättning (10 euro) och är begränsat till högst fyra TRAg för yrkesmässigt bruk, "per kalendermånad och per användare".

Med tanke på den nuvarande epidemiologiska situationen "är det viktigt att intensifiera användningen av tester för upptäckt av SARS-CoV-2, som utförs progressivt och i proportion till risken, vilket bidrar till att stärka kontrollen av Covid-19-pandemin", står det i förordningen som undertecknats av statssekreteraren för hälsa, Diogo Serras Lopes. För att garantera "befolkningens tillgång till snabba antigentester (TRAg) för yrkesmässigt bruk och som en åtgärd för att skydda folkhälsan är det viktigt att införa ett exceptionellt system för återbetalning av TRAg som utförs till användare av den nationella hälso- och sjukvården (SNS)" och att fastställa ett "särskilt system med maximipriser för detta bidrag", respektive användningsvillkor och övervaknings- och kontrollåtgärder.

Denna ordning gäller inte för användare med ett vaccinationsintyg som intygar att innehavaren har vaccinerats fullständigt under minst 14 dagar med ett vaccin mot Covid-19. Den gäller inte heller för användare med ett intyg om återhämtning som intygar att innehavaren har återhämtat sig från sjukdomen efter ett positivt resultat av ett molekylärt nukleinsyraamplifieringstest som utfördes för mer än 11 dagar och mindre än 180 dagar sedan.

TRAgs för professionellt bruk kan endast utföras på apotek och laboratorier för klinisk patologi eller vederbörligen godkända kliniska analyser, understryker förordningen, och tillägger att resultatet meddelas användaren och måste registreras i SINAVElab-systemet. Med denna åtgärd avser regeringen att "underlätta medborgarnas tillgång till utfärdandet av EU:s digitala Covid-certifikat, vilket gör det möjligt för personer som ännu inte uppfyller villkoren för att utfärda ett vaccinationscertifikat att få ett testresultat, och på så sätt undanröja de ekonomiska begränsningar som följer av detta för dess genomförande".

Följaktligen garanterar det "tillstånd att cirkulera på det nationella territoriet, liksom användning i frågor som rör luft- och sjötrafik och evenemang av kulturell, idrottslig, företags- eller familjekaraktär". "Betalningen för testerna behandlas på val av de regler och villkor som fastställts för ersättning av läkemedel eller kompletterande diagnostiska och terapeutiska medel, med nödvändiga anpassningar, mot uppvisande av en deklaration som vederbörligen undertecknats av användaren.