I dokumentet understryker DGS att "i detta skede är föreställningar med publik som inte är fördelad på markerade platser inte tillåtna", och insisterar på att platserna i utomhusföreställningar måste vara identifierade i förväg (stolar eller markeringar på golvet), "med företräde för sittplatser". De betonade vikten av att alltid hålla ett avstånd på 1,5 meter mellan åskådare som inte bor tillsammans, "med tanke på att åskådarna inte rör sig, att de befinner sig utomhus och att de alltid måste bära ansiktsmask".

DGS säger också att vid utomhusföreställningar "måste tiden för publikens in- och utträde förlängas så att åskådarnas inträde kan fördröjas, och att reglerna om ett minsta fysiskt avstånd på 1,5 meter mellan personer som inte är samboende måste följas". Vid föreställningar med scen får de två första raderna intill scenen inte vara upptagna, eller så måste ett avstånd på minst två meter garanteras mellan scenen och den första raden av åskådare.

I riktlinjerna anges också att evenemang med publik som hålls utanför fasta utrymmen eller inrättningar av konstnärlig karaktär "bör föregås av en riskbedömning av den territoriellt behöriga hälsomyndigheten", i samarbete med arrangören, som lyssnar på de lokala säkerhetsstyrkorna, för att avgöra om det är genomförbart och om det finns förutsättningar för att evenemanget ska kunna äga rum.

"Scener och föreställningar som framförs live (t.ex. teaterpjäser, orkestrar) bör, när det är möjligt, anpassas så att den fysiska kontakten mellan de inblandade (artister och åskådare) minimeras", säger DGS, som förbjuder "delning av mikrofoner, instrument, föremål och tillbehör under repetitioner och föreställningar mellan artister och mellan artister och åskådare".

DGS vägledning definierar också att kulturanläggningar kan drivas med en kapacitet på upp till 66 procent och att det är nödvändigt att uppvisa ett digitalt certifikat eller ett negativt test i konsertsalar eller vid föreställningar i slutna eller öppna utrymmen när antalet åskådare är större än 1 000 i en öppen miljö, eller större än 500 i en sluten miljö.