Lupus är en autoimmun sjukdom som drabbar cirka 5 miljoner människor världen över. En autoimmun sjukdom innebär att immunsystemet, som normalt skyddar vår kropp, vänder sig mot sig självt och angriper den, vilket orsakar inflammation och förändrar funktionen hos det drabbade systemet. Inflammation orsakar smärta, värme, rodnad och svullnad. Det finns ingen känd orsak till lupus och det finns inget botemedel mot denna sjukdom. Lupus är en kronisk sjukdom, även om det finns faser av remission (när sjukdomen "sover") och utbrott (när sjukdomen är reaktiv). Sjukdomen kan påverka många olika organ och system (därav namnet systemisk lupus). Det kan också finnas mycket olika former av sjukdomen; symtomen varierar från patient till patient och till och med, hos samma patient, från period till period. Lupus har en stor variation i svårighetsgrad och kan ha mycket allvarliga komplikationer som kräver akut vård. De nuvarande behandlingsmetoderna gör dock att de flesta patienter kan ha en god livskvalitet.

Sjukdomen är vanligare hos kvinnor (cirka åtta till tio gånger mer) och förekommer främst i barnafödande åldrar.

Även om orsaken till lupus ännu inte är känd, vet man att det finns situationer som gör att symtomen blir tydligare. Dessa faktorer kan vara endogena (hos individen) som fysisk och känslomässig stress, överdriven trötthet, infektioner, sömnbrist, trauma, graviditet och exogena (externa) som solljus och fluorescerande ljus.

Förloppet av lupus är oförutsägbart. Det är vanligtvis inte ett mycket allvarligt tillstånd, men utan behandling kan det bli mycket allvarligt. När man är väl orienterad och behandlad är det möjligt att leva med Lupus och bibehålla en mycket god livskvalitet.

Ett av problemen med Lupus är dess utbrott. Ett utbrott är en akut reaktivering av sjukdomen, som yttrar sig i en förvärring av redan existerande symtom eller utveckling av nya symtom. Patienten kan uppleva trötthet, ledvärk, munsår, röda fläckar på huden, bröstsmärta vid inandning, svullnad av händer, fötter eller ansikte. Utbrott kan ta sig många olika uttryck, visar på sjukdomsaktivitet och kräver vanligtvis specifik behandling.

Symtom och tecken som tyder på lupus är främst trötthet, aptitlöshet och viktnedgång, röda/rosa fläckar (fjärilsformade), i ansiktet särskilt på kinder och näsa, hals eller armar, överdriven känslighet för solljus, håravfall och sår i munnen eller näsan.

Målet med lupusbehandlingen är att förhindra att vitala organ "attackeras" och att hålla sjukdomen inaktiv. Behandlingsplanen omfattar läkemedel, tillräcklig motion och vila, kost och undvikande av UV-exponering och stress.

På grund av den inverkan som sjukdomen kan ha på patienternas livskvalitet är det ytterst viktigt att vara medveten om detta tillstånd och samla in så mycket information som möjligt för att minska det lidande som orsakas av denna invalidiserande och potentiellt dödliga sjukdom.