Enligt en rapport från EU:s skatteobservatorium, ett oberoende organ för gemenskapsbeskattning, "är dessa regimers inflytande desto viktigare eftersom deras antal ständigt ökar". Mellan 1995 och 2020 ökade antalet system för utländska höginkomsttagare från fem till 26, med en skattekostnad på minst 4,5 miljarder euro per år och mer än 200 000 förmånstagare.

"De mest aggressiva systemen som identifierats i vår undersökning är de italienska och grekiska höginkomstsystemen, det cypriotiska höginkomstsystemet samt pensionssystemen i Cypern, Grekland och Portugal", förklarar EU:s skatteobservatorium.

Konkret, enligt strukturen, "har dessa system långa löptider, stora skattefördelar och riktar sig endast till personer med mycket höga inkomster eller har ingen inverkan på den verkliga ekonomiska verksamheten i medlemsstaten".

"Denna summa motsvarar Erasmusprogrammets budget", jämför EU:s skatteobservatorium i rapporten.

I Portugals fall skapades systemet för personer som inte har hemvist i Portugal 2009 och gäller för arbetstagare med högt förädlingsvärde, men också för pensionärer som får pension från utlandet, inklusive portugiser som har arbetat utomlands och som återvänder till Portugal för att gå i pension.

NHR-regimen, som omformulerades 2012 och ändrades 2020, föreskriver att en personlig inkomstskattesats på 10 procent ska tillämpas på utländska pensionsinkomster, i enlighet med den senaste ändringen.

NHR ger också arbetstagare med yrken som anses ha ett högt mervärde möjlighet att omfattas av en särskild IRS-sats på 20 procent.

Varje person som inte har hemvist i landet kan dra nytta av detta skattesystem under en period på högst tio år.

EU:s skatteobservatorium konstaterar att "skattekonkurrens i allt högre grad tar formen av förmånliga eller strikt riktade skattesystem, utöver allmänna skattesänkningar" på gemenskapsnivå.

För att vända dessa tendenser föreslås i ramverket en reform av den europeiska uppförandekoden "för att göra den till ett bindande instrument och utvidga dess mandat till att omfatta beskattning av personlig inkomst samt icke förmånliga företagsbeskattningssystem som leder till en allmänt låg beskattning av multinationella företag".

Ett annat förslag i rapporten är bättre samordning mellan medlemsstaterna: "I avsaknad av ett samordnat tillvägagångssätt - vilket alltid är den ideala lösningen - skulle medlemsstaterna kunna överväga att ensidigt beskatta sina utlandsboende, vilket under vissa omständigheter kan mildra effekterna av förmånliga skattesystem.